งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

วีดิโอ

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน EdPEx..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. สัมมนาวิชาการเรื่อง "อนาคต บทบาทและความสามารถในการแข่งขันของระบบการขนส่งไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. กิจกรรมการบรรยายจากธนาคารกรุงเทพ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. การนับคะแนนการสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. (หน่วยเลือกตั้งคณะเศรษฐศาสตร์)..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. การนับคะแนนผลการเสนอชื่อสรรหาคณบดีจากบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "หลักธรรมภิบาล กับอนาคตประเทศไทย" โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [29-11-2016]...NOK AIR : แจ้งขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานตำแหน่งศิษย์การบินประจำปี 2559
 • [28-10-2016]...คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 • [17-05-2016]...การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
 • [11-04-2016]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [19-01-2016]...ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 50 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 06.00 – 15.00 น.
 • ดูทั้งหมด
 • [14-11-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 • [12-07-2016]...มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559-2560
 • [24-06-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2559
 • [04-05-2016]...ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมในกระบวนวิชา 751105 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • [04-03-2016]...รายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [14-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • ดูทั้งหมด
 • [08-12-2016]...เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ the School of Political Science and Economics (SPSE), Meiji University ประเทศญี่ปุ่น New
 • [07-12-2016]...ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ TUFS Short Summer Program 2017 - Japanese Language & Cultural Studies ณ ประเทศญี่ปุ่น New
 • [07-12-2016]...ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้ารับทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560 New
 • [02-12-2016]...ประชาสมัพนัธ์ Admission Book 2017 - Beijing Institution of Technology New
 • [28-11-2016]...ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการการพิจารณาเป็นตัวแทนคณะฯ สมัครเข้าร่วมโครงการ Sanuki program at Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น
 • [25-11-2016]...เปิดรับสมัครอาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ International Summer Session 2017 ณ Chonnam National University, สาธารณรัฐเกาหลี
 • [24-11-2016]...ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรภาคฤดูร้อน ณ Sommerhochschule of the University of vienna, สาธารณรัฐออสเตรีย
 • [23-11-2016]...ขยายเวลารับสมัคร !! ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ Global UGRAD Exchange Program ณ ประเทศสหรัฐฯ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • [22-11-2016]...เชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน ณ The University of Hong Kong เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
 • [17-11-2016]...เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ Global UGRAD Program ณ ประเทศสหรัฐฯ
 • ดูทั้งหมด
 • [25-11-2016]...ขอเชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st AP-PPN Conference 2017
 • [22-11-2016]...ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11
 • [28-10-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “วิถีวิจัยล้านนา”
 • [28-10-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การบรรยายจากธนาคารกรุงเทพ
 • [18-10-2016]...ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-จีน (Thailand and China’s Economic Cooperation) เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • [18-10-2016]...ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-จีน (Thailand and China’s Economic Cooperation) เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • [18-10-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2559
 • [18-10-2016]...โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • [29-09-2016]...ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017 – SSIS
 • [26-09-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55
 • ดูทั้งหมด
 • [08-12-2016]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก เลขที่ตำแหน่ง E270021 และ E270035 New
 • [02-11-2016]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [17-10-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • [07-09-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E270021 และ E270035
 • [07-09-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
 • [10-03-2016]...ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  มีความรู้ คู่คุณธรรมและช่วยเหลือสังคม

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ