คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty of Economics, Chiang Mai University

more about us

สายตรงคณบดี

Tel. 081-8694020

Fax. 053-942202

Contact : pisitleeahtam@gmail.com

Links


Exchange Rate

Social Network

Econ on Facebook

รายการวิทยุ