งานบริหารทั่วไป

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สายตรงคณบดี

Dr.Pisit Leeahtam

Tel. 081-8694020

Fax. 053-942202

Contact : pisitleeahtam@gmail.com

วีดิโอ

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับ อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. รศ. ดร.กาญจนา โชคถาวร ได้รับรางวัล "ช้างทองคำ"..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. บรรยายพิเศษเรื่อง "Career Path in Fund Management" โดย Mr.Foong Hock Meng..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ Yangon University of Economics Myanmar พบและมอบของท..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ Yangon University of Ec..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ Yangon University of Economics เข้าพบอธิการบดี มหาว..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [19-01-2016]...ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 50 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 06.00 – 15.00 น.
 • [01-12-2015]...ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
 • [25-11-2015]...ร่างประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารเรียนเอนกประสงค์
 • [25-11-2015]...ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารเรียนและเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • [09-11-2015]...ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกระดับเข้าไปดำเนินการประเมินการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
 • ดูทั้งหมด
 • [02-02-2016]...ใบเสร็จรับเงินเต็มเดือน
 • [02-02-2016]...ใบเสร็จรับเงินครึ่งเดือน
 • [07-01-2016]...ฟอร์มรายงานวิชา 751408
 • [07-01-2016]...ตารางสอน 408 2/2558
 • [01-01-2016]...ตารางสอน ป.ตรี ภาคพิเศษ ภาค 2-58
 • [17-12-2015]...หนังสือยินยอมผู้ปกครอง และกำหนดการศึกษาดูงานสำหรับหลักสูตร 2 ปริญญาฯ
 • [09-12-2015]...รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (สามารถนับชั่วโมงเทียบแทนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 104 หรือ 105)
 • [03-12-2015]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแต่งกายและข้อห้ามสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50
 • [09-11-2015]...โครงสร้างหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)
 • [09-11-2015]...แผนการศึกษา สำหรับนักศึกษา 2 ปริญญา (เศรษฐศาสตร์ และสื่อสารมวลชน) ชั้นปีที่ 1
 • ดูทั้งหมด
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [14-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [05-01-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • [03-11-2015]...ตารางการจัดกิจกรรม "แนะแนวการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ"
 • [16-10-2015]...ประกาศสำหรับนักศึกษาทุนช่วยงานคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
 • [05-10-2015]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ฉบับปรับปรุง)
 • [25-09-2015]...ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 • ดูทั้งหมด
 • [02-11-2015]...ขอเชิญเข้าร่วม Climate Camp
 • [16-10-2015]...ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • [12-10-2015]...ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558
 • [29-09-2015]...ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016
 • [29-09-2015]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54
 • [24-09-2015]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “R Programing Languge for Data analysis and Statistical Applications (R2015)”
 • [23-09-2015]...ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7
 • [23-09-2015]...ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลกดิจิตอล”
 • [17-09-2015]...ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้าหมาย ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง”
 • [17-09-2015]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจครั้งที่ 8
 • ดูทั้งหมด
 • [27-01-2016]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 • [26-01-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง
 • [22-01-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
 • [21-01-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานช่าง
 • [18-01-2016]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • [13-01-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 • [09-12-2015]...ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
 • [07-10-2015]...ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยเต็มเวลา (ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มช.)
 • [27-07-2015]...ประกาศรับสมัครเลขานุการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
 • [04-06-2015]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
 • ดูทั้งหมด

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์(A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  ความเป็นสากล สู่ความเป็นเลิศ และมีหัวใจของความเป็นไทย

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  รายการวิทยุ

  วารสารคณะเศรษฐศาสตร์

  Journal of Economics

  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

  Journal of Economics

  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2