งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

สายตรงคณบดี

Dr.Pisit Leeahtam

Tel. 081-8694020

Fax. 053-942202

Contact : pisitleeahtam@gmail.com

วีดิโอ

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้ายเกณฑ์ EdPEx..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. สัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ภาคเหนือครั้งที่ 5..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 (NCE 2016)..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ทางคณะฯ ให้การต้อนรับและรับฟังการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. พิธีดำหัวและขอพร อดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [17-05-2016]...การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
 • [11-04-2016]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [19-01-2016]...ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 50 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 06.00 – 15.00 น.
 • [01-12-2015]...ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
 • [25-11-2015]...ร่างประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารเรียนเอนกประสงค์
 • ดูทั้งหมด
 • [07-06-2016]...วารสารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 13
 • [02-06-2016]...แจ้งประกาศรับนักศึกษาย้ายสาขาวิชาเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เฉพาะนักศึกษารหัส 57..
 • [01-06-2016]...แบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ของนักศึกษาหลักสูตร ตรี - โท สองภาษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • [24-05-2016]...แบบรายงานการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา
 • [02-05-2016]...รูปแบบเล่มสมบูรณ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (TH)
 • [02-02-2016]...ใบเสร็จรับเงินเต็มเดือน
 • [02-02-2016]...ใบเสร็จรับเงินครึ่งเดือน
 • [07-01-2016]...ฟอร์มรายงานวิชา 751408
 • [17-12-2015]...หนังสือยินยอมผู้ปกครอง และกำหนดการศึกษาดูงานสำหรับหลักสูตร 2 ปริญญาฯ
 • [09-12-2015]...รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (สามารถนับชั่วโมงเทียบแทนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 104 หรือ 105)
 • ดูทั้งหมด
 • [24-06-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2559 New
 • [04-05-2016]...ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมในกระบวนวิชา 751105 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • [04-03-2016]...รายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [14-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [05-01-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • [03-11-2015]...ตารางการจัดกิจกรรม "แนะแนวการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ"
 • ดูทั้งหมด
 • [21-06-2016]...ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครพนักงานที่สำเร็จปริญญาเอก และนักเรียนทุนเพื่อรับทุนต่อยอดระดับปริญญาเอก New
 • [20-06-2016]...ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559 New
 • [10-06-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “การเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน...สู่การเติบโตที่ยั่งยืน”
 • [09-06-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 “The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Current Challenges towards Creative and Green Economy”
 • [07-06-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "Industry 4.0: Production, Growth and Competency Development"
 • [06-06-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 ASEAN Entrepreneur Club III
 • [01-06-2016]...ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “มนุษยศาสตร์: ความจริงกับพลังแห่งความฝัน (Humanities: Realities and Power of Dreams)”
 • [16-05-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 5 เรื่อง "การเกษตรดิจิทอลในพลวัตของเศรษฐกิจโลก (Digital Agriculture in a Dynamic Global Economy)"
 • [04-05-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 15th APPSA international Conference 2016
 • [03-05-2016]...ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559
 • ดูทั้งหมด

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  มีความรู้ คู่คุณธรรมและช่วยเหลือสังคม

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  รายการวิทยุ

  วารสารคณะเศรษฐศาสตร์

  Journal of Economics

  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

  Journal of Economics

  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2