งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

วีดิโอ

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงนามถวายความอาลัยฯ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. คณะเศรษฐศาสตร์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. การเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. คณะเศรษฐศาสตร์ ให้การแนะแนวกับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวังไทรวิทยาคม..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันพร้อมระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2559..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. Leicester Business School and Chiang Mai School of Economics to develop collaboration...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [17-05-2016]...การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
 • [11-04-2016]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [19-01-2016]...ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 50 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 06.00 – 15.00 น.
 • [01-12-2015]...ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
 • [25-11-2015]...ร่างประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารเรียนเอนกประสงค์
 • ดูทั้งหมด
 • [29-09-2016]...ตารางสอบกลางภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • [12-09-2016]...แบบฟอร์ม 751408
 • [10-08-2016]...รายชื่อนักศึกษาใหม่ รหัส 59
 • [08-08-2016]...ตารางสอน ป.ตรี ภาคพิเศษ 1-59
 • [07-06-2016]...วารสารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 13
 • [02-06-2016]...แจ้งประกาศรับนักศึกษาย้ายสาขาวิชาเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เฉพาะนักศึกษารหัส 57..
 • [01-06-2016]...แบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ของนักศึกษาหลักสูตร ตรี - โท สองภาษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • [24-05-2016]...แบบรายงานการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา
 • [02-05-2016]...รูปแบบเล่มสมบูรณ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (TH)
 • [02-02-2016]...ใบเสร็จรับเงินเต็มเดือน
 • ดูทั้งหมด
 • [12-07-2016]...มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559-2560
 • [24-06-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2559
 • [04-05-2016]...ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมในกระบวนวิชา 751105 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • [04-03-2016]...รายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [14-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [05-01-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • ดูทั้งหมด
 • [19-10-2016]...ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง A Multimediadisciplinary View on Sustainable Life and Business (Sus-LaB) New
 • [17-10-2016]...เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “จับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ” U.S. Election Watch ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ New
 • [17-10-2016]...เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM - DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2017 New
 • [14-10-2016]...เปิดรับสมัครนักศึกษา ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น Spring Semester 2017
 • [14-10-2016]...เปิดรับสมัครนักศึกษา ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Gangneung-Wonju National University (GWNU) ประเทศสาธารรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2560
 • [14-10-2016]...เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจสมัครโครงการแลกเปลี่ยน ณ Tohoku University (TU) ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2017
 • [07-10-2016]...เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและนักศึกษาปริญญาโท เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AUN-ACTS กับ University of Brunei Darussalam ประเทศบรูไน
 • [07-10-2016]...เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ผู้สนใจสมัครโครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (AMERTA) Spring Semester 2017 ประเทศอินโดนีเซีย (ผ่านโครงการ AUN-ACTS)
 • [05-10-2016]...เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Eurasian Week Forum & Expo : 26 -28 ตุลาคม 2016
 • [05-10-2016]...ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุน Sylff Leadership Initiatives (SLI)
 • ดูทั้งหมด
 • [18-10-2016]...ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-จีน (Thailand and China’s Economic Cooperation) เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง New
 • [18-10-2016]...ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-จีน (Thailand and China’s Economic Cooperation) เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง New
 • [18-10-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2559 New
 • [18-10-2016]...โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 New
 • [29-09-2016]...ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017 – SSIS
 • [26-09-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55
 • [22-09-2016]...ประชาสัมพันธ์โครงการรัฐศาสตร์เสวนา 5 เดือน 5 หัวข้อ
 • [21-09-2016]...ขอเชิญร่วมโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559
 • [21-09-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "Parametric Stochastic Frontier Models: Theory and Application"
 • [20-09-2016]...ขอเชิญร่วมโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559
 • ดูทั้งหมด
 • [17-10-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน New
 • [11-10-2016]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
 • [12-09-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • [07-09-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E270021 และ E270035
 • [07-09-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
 • [16-08-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [08-08-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • [08-08-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)
 • [10-03-2016]...ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  มีความรู้ คู่คุณธรรมและช่วยเหลือสังคม

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  สายตรงคณบดี

  รายการวิทยุ