แบบประเมินต่าง ๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์


การเรียนการสอน
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร (แบ่งตามหลักสูตร)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • Evaluation/ Questionnaire For Quality Development in the Bachelor of Economics (International Program)
 • แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์)
 • Evaluation/ Questionnaire For Quality Development in the Master of Economics (International Program)
 • Evaluation/ Questionnaire For Quality Development in the Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program)

 • แบบสอบถามความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความสนใจและความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อ (แบบประเมินความสนใจและความคาดหวังของนักเรียนที่เลือกสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองบัณฑิตที่มีต่อการจัดการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคการศึกษา หลักสูตรภาคปกติ/พิเศษ
 • แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคการศึกษา International Program
 • เกี่ยวกับคณะ