ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 21 ธันวาคม 2563
2
อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 21 ธันวาคม 2563
3
อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 กรกฎาคม 2563
4
อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 กรกฎาคม 2563
5
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 20 กรกฎาคม 2563
6
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน 23 สิงหาคม 2562
7
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 (หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตร 2 ปริญญา) 23 สิงหาคม 2562

เกี่ยวกับคณะ