แบบฟอร์มหนังสือ มช.

         ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา และการใช้แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ยังคงใช้แบบฟอร์มหนังสือราชการที่เป็นกระดาษตราครุฑจนถึงปัจจุบัน ในการนี้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรยกเลิกการใช้แบบฟอร์มหนังสือราชการที่เป็นกระดาษตราครุฑทุกประเภท และให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือประเภทต่างๆ โดยเปลี่ยนตราครุฑเป็นตราช้าง มช. ตามขนาดที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือทุกประเภทได้ดังนี้