ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ไหว้พระภูมิเจ้าที่คณะเศรษฐศาสตร์
Jan
10

ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมไหว้พระภูมิเจ้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิดสิริมลคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบทอดต่อไป เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ศาลพระภูมิเจ้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ 

เกี่ยวกับคณะ