Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. เข้าร่วมพิธีบุญสืบชะตาประตูเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 2565..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 2565..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการการใช้โปรแกรม GoodNotes แก่บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [26 มกราคม 2565]...เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้น เรื่อง "เศรษฐศาสตร์การลงทุนใน Crypto Currency และ DeFi" รุ่นที่ 2
 • [26 มกราคม 2565]...หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
 • [26 มกราคม 2565]...คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปีพุทธศักราช 2564
 • [26 มกราคม 2565]...หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
 • [26 มกราคม 2565]...The 15th International Conference of Thailand Econometrics Society —
 • [30 ธันวาคม 2564]...ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • [1 มกราคม 2564]...แนวทางการซักประวัตินักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • [1 มกราคม 2564]...แบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช. ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • [1 มกราคม 2564]...แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษา บุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสุงสุด สู่ มช.
 • [8 ตุลาคม 2563]...แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดูทั้งหมด
 • [27 มิถุนายน 2565]...แจ้งกำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • [27 มิถุนายน 2565]...แจ้งกำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (สำนักทะเบียนและประมวลผล) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • [11 มิถุนายน 2565]...คู่มือนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 65
 • [11 มิถุนายน 2565]...คู่มือนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ 65
 • [30 พฤษภาคม 2565]...ตารางสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
 • [25 พฤษภาคม 2565]...แบบฟอร์มหนังสือขอข้อมูลประกอบการทำรายงานวิจัย
 • [18 เมษายน 2565]...แจ้งกำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (สำนักทะเบียนและประมวลผล) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
 • [27 กุมภาพันธ์ 2565]...ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • [24 กุมภาพันธ์ 2565]...ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • [7 กุมภาพันธ์ 2565]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับการโอนย้ายเข้าเป็นนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์
 • ดูทั้งหมด
 • [18 มีนาคม 2565]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • [20 กันยายน 2564]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [16 ตุลาคม 2563]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • [8 กรกฎาคม 2563]...แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา 751409
 • [24 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาไทย) 2
 • [24 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาไทย) 1
 • [19 มิถุนายน 2563]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 2
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 1
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 2
 • ดูทั้งหมด
 • [14 มิถุนายน 2565]...ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 (หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตร 2 ปริญญา)
 • [14 มิถุนายน 2565]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • [14 มิถุนายน 2565]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • [5 กรกฎาคม 2564]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [5 กรกฎาคม 2564]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [5 กรกฎาคม 2564]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [21 ธันวาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [21 ธันวาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [29 กรกฎาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • [29 กรกฎาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ดูทั้งหมด
 • [1 กรกฎาคม 2565]...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 New
 • [17 มิถุนายน 2565]...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เช่าสัญญาณฐานข้อมูล Thomson Reuters ระยะเวลา 1 ปี (1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566)
 • [8 มิถุนายน 2565]...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
 • [30 พฤษภาคม 2565]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ EconLit TM with Full Text ปี 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • [12 พฤษภาคม 2565]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในช่องชาร์ปและชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • [12 พฤษภาคม 2565]...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
 • [29 เมษายน 2565]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) งบประมาณ ๒๕๖๕
 • [29 เมษายน 2565]...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
 • [20 เมษายน 2565]...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เช่าฐานข้อมูลออนไลน์ EconLit TM with Full Text ปี 2022)
 • [25 มีนาคม 2565]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)
 • ดูทั้งหมด
 • [1 กรกฎาคม 2565]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) New
 • [1 กรกฎาคม 2565]...แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว New
 • [17 มิถุนายน 2565]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
 • [19 เมษายน 2565]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
 • [11 มีนาคม 2565]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
 • [16 พฤษภาคม 2561]...แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย)
 • [16 พฤษภาคม 2561]...แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

  Tel. +66 5394 2201
  Fax. +66 5394 2202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สถาบันชั้นนำ ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
  2. ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  3. ด้านบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และให้คำปรึกษาแก่สาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  ร่วมด้วย ช่วยกัน

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. ความสามารถในการบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐมิติและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับศาสตร์สาขาวิชาอื่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
  2. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  3. ความสามารถในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

  วารสารเศรษฐศาสตร์