งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
gallery image
1. ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

gallery image
2. พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567..

รายละเอียดเพิ่มเติม

gallery image
3. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์ มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

gallery image
4. ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Paan Jindapon และคณะนักศึกษา จาก Department of Econommics, Finance, and Legal Studies, The University of Alabama..

รายละเอียดเพิ่มเติม

gallery image
5. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.โทภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)..

รายละเอียดเพิ่มเติม

gallery image
6. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ 2567..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
banner
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

EdPEx

สายตรงคณบดี

Dean

ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

Tel. +66 5394 2201
Fax. +66 5394 2202
Contact : pairut.k@cmu.ac.th

ศูนย์วิจัย

ceie

Center of Excellence in Economics

ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

serp

Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

terc

Telecommunications Economics Research Center

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำ ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
2. ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. ด้านบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และให้คำปรึกษาแก่สาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

ร่วมด้วย ช่วยกัน

อัตลักษณ์บัณฑิต

รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

สมรรถนะหลัก

1. ความสามารถในการบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐมิติและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับศาสตร์สาขาวิชาอื่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
2. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
3. ความสามารถในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

วารสารเศรษฐศาสตร์