โครงสร้างองค์กร

คณะเศรษฐศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กรที่มีการบริหารงานโดยไม่มีภาควิชา ทำให้บริหารจัดการงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตามแผนภูมิโครงสร้างองค์กร ดังนี้


โครงสร้างองค์กรอัพเดทล่าสุด วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

เกี่ยวกับคณะ