ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

การบรรยายหัวข้อ “Service Mind and Communication for Success
Oct
21

คณะเศรษฐศาสตร์จัดการบรรยายหัวข้อ “Service Mind and Communication for Success" โดย ดร.นุชนารถ ชลคงคา ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้อง ECB3203 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับคณะ