ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเป็นเลิศ: EdPEx300 รุ่นที่ 3
Sep
28

คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx300 รุ่นที่ 3
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับคณะ