ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

มอบเกียรติบัตรทุน Mitsubishi UFJ Foundation 2019
Nov
08

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล ได้มอบเกียรติบัตรทุน Mitsubishi UFJ Foundation 2019 แก่นักศึกษาจำนวน 5 ราย ได้แก่ นางสาวสุชาดา สารพล  นางสาวภาสินี ดำรงค์  นางสาวปรางค์ทิพย์ ครุฑสังวาลย์  นางสาวอัครณี เตชานุรักษ์  และนายเอเชีย เสวีกุล เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานหน้าห้องประชุมคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เกี่ยวกับคณะ