เอกสารเผยแพร่

การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เรื่อง “ฝ่าลมต้านเศรษฐกิจโลก: เตรียมพร้อมรับมือ...สู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” วันที่ 13 มีนาคม 2562
Thailand Economic Monitor Inequality, Opportunity, and Human Capital
เศรษฐกิจภาคเหนือและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
Chinese influence in CLMV รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร
การค้าและการลงทุนของจีนใน CLMV นัยต่อไทย และภาคเหนือตอนบน -นิสิต พันธมิตร

เกี่ยวกับคณะ