เอกสารเผยแพร่

การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เรื่อง “โอกาสและความท้าทาย : เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุนและเทคโนโลยี”
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง สู่เศรษฐกิจยุคใหม่กับ ธปท. โดยคุณนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
แนวโน้มความท้าทายเศรษฐกิจ: ศักยภาพและขีดความสามารถของไทยในเวทีโลก
ไทยแลนด์ 4.0: โอกาสและความท้าทายในเวทีโลก
ชีวิตในยุคดิจิทัลและ FinTech ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ Founder & CEO, DEMETER ICT
การค้ายุคใหม่ พาณิชย์ปรับ ผู้ประกอบการไทยเปลี่ยน นางสาวภรภัทร พันธ์งอก ผู้อานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
Chiang mai Smart City
เอกสารประกอบการเรียนการสอน 751706 World Economy Fundamentals
751706 part1.1 download Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
751706 part1.2 download Part 1 Part 2 Part 3
751706 part2.1 download Part 1 Part 2
751706 part2.2 download Part 1 Part 2
Full Proceeding AED2016 
20160414-China-Financial policies and the middle classlatest 
Xiamen Univ Speech by Dr.Pisit Leeahtam 
Goodbye Social Enterprise2 โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 
ข้อเสนอให้แยกคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินการคลังออกเป็น 2 คณะ โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 
เอกสารประกอบการบรรยาย อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 
เอกสารประกอบการบรรยาย งานสัมมนาครบรอบ 62 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การลดความเสี่ยงจากธุรกรรมทางการเงิน โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม  
เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมใหญ่สามัญ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม  
เอกสาร บรรยายพิเศษ เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.คมสัน สุริยะ 
เอกสารว่าด้วยพรบ.เงินกู้ ๒ ล้านล้านบาทเพื่อชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 
เอกสารประกอบการบรรยาย มองเศรษฐกิจไทยในอนาคต ปี ๒๕๕๗
     ๑. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี ๒๔๔๗ โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 
     ๒. นโยบายกระทรวงการคลังที่ส่งเสริมการลงทุนในปี ๒๕๕๗ โดย คุณกุลิศ สมบัติศิริ 
     ๓. นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๗ โดยคุณคุณทรงธรรม ปิ่นโต 
     ๔. นโยบายหนี้สาธารณะที่ส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นภาคเหนือตอนบน โดยคุณธีรัชย์ อัตวานิช