ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ