ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ :

  • เปลี่ยนแปลงเวลาสอบสัมภาษณ์ จาก วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็น เวลา 09.00 น.
  • การสัมภาษณ์เกี่ยวกับร่างข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal Draft) ความรู้ทั่วไป ศักยภาพและบุคลิกภาพ ผู้สมัครช่องทางที่ 2 เฉพาะสอบสัมภาษณ์ ควรเตรียมร่างข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal Draft)  

 

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดแนวทางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Online เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วันที่

เวลา

รายการ

1 พฤษภาคม 2563

12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ที่ http//www.econ.cmu.ac.th

2 พฤษภาคม 2563

10.00 น.

คณะกรรมการส่งข้อสอบเข้าศึกษาให้ผู้สมัครผ่านทาง E-mail

(meconcmu@gmail.com)

6 พฤษภาคม 2563

ภายใน

15.00 น.

ผู้สมัครส่งคำตอบผ่านทาง Google Form

ที่ https://forms.gle/d17ZTW2A75GyZ3sz7

8 พฤษภาคม 2563

16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ที่ http//www.econ.cmu.ac.th

10 พฤษภาคม 2563

08.00 น.

แจ้งขั้นตอนและวิธีการสอบสัมภาษณ์

 

09.00 น.

เริ่มสอบสัมภาษณ์

20 พฤษภาคม 2563

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา

ที่ www.grad.cmu.ac.th

                                     

งานบริการการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร. 053-942251

                                               

 

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ