ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม


เกี่ยวกับคณะ