ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  2. หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
  3. หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  4. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ