ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม Sanuki Program

ด้วย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม Sanuki Program ในช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม 2520 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1784

         

ยื่นเอกสารการสมัคร: หน่วยวิเทศฯ ห้องสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร ECB 1  

สิ้นสุดการรับสมัคร: 25 ตุลาคม 2562 ภายในเวลา 15.00 น.

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ