ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของกองทัพเรือ ครั้งที่ 10

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการของกองทัพเรือ ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการของกองทัพเรือ ครั้งที่ 10 เรื่อง “บทบาทของกองทัพเรือสมัยใหม่ (Modern Navy) กับกองทัพเรือหลังสมัยใหม่ (Post Modern Navy) ในยุคโลกาภิวัตน์” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบริพัตร ชั้น 5 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โด ทั้งนี้ สามารถติดต่อและลงทะเบียนเจ้าร่วมการประชุมได้ที่ www.navalsymposium.navy.mi.th และรอการยืนยันตอบรับทาง Email ต่อไป


เกี่ยวกับคณะ