ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ 51th APACPH Conference: SDGs in Reality

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมประชุมหรือส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ 51th APACPH Conference: SDGs in Reality ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการประชุมฯ ได้ที่ http://apacph2019.org และสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการการประชุม อีเมล์: apacph2019@gmail.com โทร 089-494-8429, 023-548-531, 081-442-3422


เกี่ยวกับคณะ