ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Conference 2019

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง “Climate Change Adaptation – The Challenging Role of Higher Education Institution” ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท หากลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และหากพ้นกำหนดวันดังกล่าว จะมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ โทร 055-961647, 055-961643 หรือ http://www.auap2019.nu.ac.th

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ