ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ

ศูนย์บริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์การรอดชีพของผู้ประกันตนหลังการรักษาด้วยวิธีบำบัดทดแทนไตระหว่างวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร” โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ของสำนักงานประกันสังคม

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานประกันสังคม กองคลัง กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 8 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกองกลัง โทรศัพท์หมายเลข 0-2956-2612-20 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ