ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอให้เสนอโครงการวิจัย

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประชาสัมพันธ์ขอให้เสนอโครงการวิจัย ภายใต้ 4 หัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาระบบงานและบุคลากรที่สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร 

2. การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของบุคลากรเพื่อช่วยทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา

3. การพัฒนาระบบและวิธีการงบประมาณของรัฐสภา

4. การวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์ http://library2.Parliament.go.th/library/res-dev.html  ทั้งนี้ สามารถยื่นแบบข้อเสนอโครงการวิจัย  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ