ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND's Health Research Awards 2019

ศูนย์บริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย “BRAND’S Health Research Awards 2019” ของ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี งบประมาณปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จัดสรรให้ไม่เกิน 5 ทุนต่อปี โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ไปยังประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินีปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์หมายเลข 0-2079-7900 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 น ทั้งนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.brandsworld.co.th โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ