ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562

ด้วยศูนย์บริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562 ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการ โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ผู้ที่สนใจขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/ หรือ https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA  ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่แหล่งทุนกำหนด พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริง 1 ชุด และส่งมายังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ (น.ส.ธนิกูล บุญศรีตัน โทร. 42235) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เพื่อนำส่งไปยังศูนย์บริหารงานวิจัยเพื่อประกอบการออกหนังสือนำส่งถึงแหล่งทุนต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ