ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2562 (FY2019)

ศูนย์บริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2562 (FY 2019) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ระยะเวลาของทุน 12 - 24 เดือน ระยะเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน และครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม ผู้ที่สนใจขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Website: https://www.jsps.go.jp/english/e-inv/brochure.html โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ