ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยหลังระดับปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (20169Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Research)

ศูนย์บริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) โดยเป็นทุนทำวิจัยระยะสั้น 6 - 12 ดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กำหนดยื่นใบสมัครภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 203 โทรสาร 0-256-3049 อีเมล์ sasivimol.t@nrct.go.th โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ