ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อความรู้คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของรัฐบาลโดยสำนักงานป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายคุณ   ธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตน  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำสื่อความรู้คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดของนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับบุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ