ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปแลกเปลี่ยนกิจกรรม ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู่ความเป็นพลเมืองโลกของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร พ.ศ. 2561

เพื่อโปรดทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปแลกเปลี่ยนกิจกรรม ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู่ความเป็นพลเมืองโลกของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร พ.ศ. 2561 เพื่อถือใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป  

 

หน่วยวิเทศฯ
โทร. 42235

 

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ