การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ


รายละเอียด
 • ประกาศเจตจำนงสุจริต การบริหารงานของคณะเศรษฐศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะผู้บริหาร
นโยบายและยุทธศาสตร์
 • แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 • แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนพัฒนาการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 • แผนปฏิบัติการประจำปี
 • แผนการดำเนินการประจำ
 • แผนงบประมาณประจำปี-งบประมาณเงินแผ่นดิน
 • แผนงบประมาณประจำปี-งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
 • รายงานติดตามผลและประเมินผล
 • คณบดี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
  • รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีรอบ 1 ปี 6 เดือน (27 ตุลาคม 2555 - 26 เมษายน 2557)
  • รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีรอบ 1 ปี 6 เดือน (27 เมษายน 2557 - 26 ตุลาคม 2558)
  คณบดี ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  • รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีรอบ 1 ปี 6 เดือน (26 ธันวาคม 2559 - 25 มิถุนายน 2561)
  • รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีรอบ 3 ปี (26 มิถุนายน 2561 - 25 ธันวาคม 2562)
หลักสูตร
 • หลักสูตรปริญญาตรี
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • ข่าวประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง
  • ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน วงเงินงบประมาณ 1,980,200.00 บาท
  • ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 60 ที่นั่ง วงเงินงบประมาณ 1,781,700.00 บาท
  • ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต วงเงินงบประมาณ 4,100,000.00 บาท
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 ห้อง
มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน
 • คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • การให้บริการงานบริการการศึกษา
มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน
 • คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • การให้บริการงานบริการการศึกษา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านอื่นๆ
 • สถิติการใช้บริการห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561-2563
 • สรุปโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
 • สรุปโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
 • สรุปโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
 • สรุปโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน

เกี่ยวกับคณะ