ทำเนียบคณบดี

 

คณบดีคนแรก

อ.ดร.สังคม สุวรรณรัตน์

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2535 - 20 ธันวาคม 2539

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2539 - 20 ธันวาคม 2543

 

 

 

คณบดีคนที่ 2

อ.เอนก นิมมลรัตน์

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2543 - 20 ธันวาคม 2547

 

 

 

 

คณบดีคนที่ 3

อ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2547 - 5 กรกฎาคม 2551

(รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2551)

 

 

 

คณบดีคนที่ 4

อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

วาระที่ 1 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2551 - 26 ตุลาคม 2555

วาระที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2555 - 26 ตุลาคม 2559

 

 

คณบดีคนที่ 5

ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

วาระที่ 1 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน

 

เกี่ยวกับคณะ