คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ ตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
 • รองอธิการบดี
  • ยุทธศาสตร์โดยรวม
  • บริหารการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
  • กฎหมาย
 • ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
 • กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
 • กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต
 • กรรมการ

นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก
 • กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 • กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
 • รองคณบดี
 • ผู้ช่วยเลขานุการ

เกี่ยวกับคณะ