วีดิโอ

วีดิโอ
ที่ Video Thumbnail
1 แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TES2018) ในวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ECONRUN 2017 Highlight
4 การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่10 NCE2016
5 ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม บรรยายเรื่อง"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" 19 มิ.ย. 2556
6 งานแถลงข่าวโครงการเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ Yangon University
7 Double degree ECON MASSCOM
8 วิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Version ปี 2555

เกี่ยวกับคณะ