ข่าวทุนวิจัย

ข่าวทุนวิจัย
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
ทุนวิจัยหลังระดับปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (20169Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Research) 4 เมษายน 2562
2
ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ (สวพส.) 28 มีนาคม 2562
3
ประชาสัมพันธ์โครงการ U.REKA 28 มีนาคม 2562
4
การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ 22 มีนาคม 2562
5
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 22 มีนาคม 2562
6
ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัมนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 20 มีนาคม 2562
7
ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการโอกาศการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย One Belt, One Road ของจีน 20 มีนาคม 2562
8
ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาศและผลกระทบจากการจัดตั้งแขตพัฒนาเศรษฐกิจฯ 20 มีนาคม 2562
9
ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 20 มีนาคม 2562
10
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" 15 มีนาคม 2562
11
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 15 มีนาคม 2562
12
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562 8 มีนาคม 2562
13
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษา 6 มีนาคม 2562
14
เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ "โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทสตามนโยบายประเทศไทย 4.0" 6 มีนาคม 2562
15
เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ (สนพ.) 26 กุมภาพันธ์ 2562

เกี่ยวกับคณะ