ข่าวบริการวิชาการแก่ชุมชน

ข่าวบริการวิชาการแก่ชุมชน
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Literacy for Education Equality หลักสูตร Google Earth and Google Map และหลักสูตร Youtube 4 ตุลาคม 2561
2
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 4 ตุลาคม 2561
3
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 2 ตุลาคม 2561
4
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2018 (THA2018) และร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า 20 กันยายน 2561
5
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICOMOS 2019 พร้อมค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษ 20 กันยายน 2561
6
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประกวดในโครงการ SEC Working Papers Forum 2018: Regulating by Market Forces 24 สิงหาคม 2561
7
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 24 สิงหาคม 2561
8
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 21 สิงหาคม 2561
9
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการดับนานาชาติ The Environmental and Sustainability Management Accounting Network – Asia Pacific 2018 ครั้งที่ 10 (10th EMAN-AP) 27 มิถุนายน 2561
10
ขอเชิญชวนเข้ารับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ด้านประปกเกล้าศึกษา 10 เมษายน 2561
11
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 3nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018): Global Development for Environmental Sustainability 3 เมษายน 2561
12
ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) 23 มีนาคม 2561
13
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 - คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 6 มีนาคม 2561