ข่าวงานบริการการศึกษา

ข่าวงานบริการการศึกษา
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
แบบฟอร์มรายงาน 751409 และ 851409 (สำหรับนักศึกษาสองปริญญา) 13 มกราคม 2563
2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 3 มกราคม 2563
3
ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุน Sylff) ประจำปีการศึกษา 2562 2 มกราคม 2563
4
กำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 16 ธันวาคม 2562
5
แจ้งผลการศึกษา (เกรด) กระบวนวิชา 751409 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 13 ธันวาคม 2562
6
รายชื่อนักศึกษา รหัส 62 31 กรกฎาคม 2562
7
ใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (ครึ่งเดือน) 31 กรกฎาคม 2562
8
ใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (เต็มเดือน) 31 กรกฎาคม 2562
9
แบบรายงานการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา 31 กรกฎาคม 2562
10
CD 409 12 กรกฎาคม 2562
11
Announcement by the Registration Office : Procedure for Course Withdrawal with Grade W via Online System 11 มิถุนายน 2562
12
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W ผ่านระบบออนไลน์ 11 มิถุนายน 2562
13
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท เมือวันที่ 22 พ.ค. 2562 23 พฤษภาคม 2562
14
รายงานผลการวัดผลและประเมินผล กระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 17 พฤษภาคม 2562
15
มติที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร 10.5.62 12 พฤษภาคม 2562

เกี่ยวกับคณะ