ข่าวงานบริการการศึกษา

ข่าวงานบริการการศึกษา
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
คู่มือปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 17 มีนาคม 2562
2
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 4 มีนาคม 2562
3
แบบฟอร์มการเข้ารับปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 408 29 มกราคม 2562
4
แบบฟอร์มสรุปโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ (สรุป 5 หน้า) 11 มกราคม 2562
5
แบบฟอร์มสรุปโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ (สรุป 5 หน้า) 11 มกราคม 2562
6
แจ้งผลการศึกษา (เกรด) กระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 14 ธันวาคม 2561
7
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 13 พฤศจิกายน 2561
8
แบบแจ้งความจำนงศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ตรี - โท สองภาษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 9 พฤศจิกายน 2561
9
ประกาศการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 5 พฤศจิกายน 2561
10
รายชื่อนักศึกษา รหัส 61 17 กันยายน 2561
11
กำหนดการกระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 23 สิงหาคม 2561
12
แบบฟอร์มการอนุมัติให้นักศึกษานำเสนอรายงานกระบวนวิชา 751409 20 สิงหาคม 2561
13
ประกาศเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษากระบวนวิชา 751409 17 สิงหาคม 2561
14
ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (ครึ่งเดือน) 4 กันยายน 2560
15
ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (เต็มเดือน) 4 กันยายน 2560

เกี่ยวกับคณะ