ข่าวงานบริการการศึกษา

ข่าวงานบริการการศึกษา
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 31 สิงหาคม 2563
2
กำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 1 พฤษภาคม 2563
3
แบบฟอร์มรายงาน 751409 และ 851409 (สำหรับนักศึกษาสองปริญญา) 13 มกราคม 2563
4
ใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (ครึ่งเดือน) 31 กรกฎาคม 2562
5
ใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (เต็มเดือน) 31 กรกฎาคม 2562
6
แบบรายงานการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา 31 กรกฎาคม 2562
7
CD 409 12 กรกฎาคม 2562
8
Announcement by the Registration Office : Procedure for Course Withdrawal with Grade W via Online System 11 มิถุนายน 2562
9
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W ผ่านระบบออนไลน์ 11 มิถุนายน 2562
10
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท เมือวันที่ 22 พ.ค. 2562 23 พฤษภาคม 2562
11
รายงานผลการวัดผลและประเมินผล กระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 17 พฤษภาคม 2562
12
มติที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร 10.5.62 12 พฤษภาคม 2562
13
มติที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ 8 พ.ค. 2562 8 พฤษภาคม 2562
14
คู่มือปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 17 มีนาคม 2562
15
แบบฟอร์มการเข้ารับปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 408 29 มกราคม 2562

เกี่ยวกับคณะ