ข่าวงานบริการการศึกษา

ข่าวงานบริการการศึกษา
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
แบบฟอร์มสรุปโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ (สรุป 5 หน้า) 11 มกราคม 2562
2
แบบฟอร์มสรุปโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ (สรุป 5 หน้า) 11 มกราคม 2562
3
แจ้งผลการศึกษา (เกรด) กระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 14 ธันวาคม 2561
4
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 13 พฤศจิกายน 2561
5
แบบแจ้งความจำนงศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ตรี - โท สองภาษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 9 พฤศจิกายน 2561
6
ประกาศการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 5 พฤศจิกายน 2561
7
รายชื่อนักศึกษา รหัส 61 17 กันยายน 2561
8
กำหนดการกระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 23 สิงหาคม 2561
9
แบบฟอร์มการอนุมัติให้นักศึกษานำเสนอรายงานกระบวนวิชา 751409 20 สิงหาคม 2561
10
ประกาศเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษากระบวนวิชา 751409 17 สิงหาคม 2561
11
ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (ครึ่งเดือน) 4 กันยายน 2560
12
ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (เต็มเดือน) 4 กันยายน 2560
13
แบบรายงานการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา 26 กรกฎาคม 2560
14
ตัวอย่างรูปเล่มสมบูรณ์ (เล่มจบ) TH 29 พฤษภาคม 2560
15
ตัวอย่างรูปเล่มสมบูรณ์ (เล่มจบ) IS 29 พฤษภาคม 2560