ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
มช. ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน 12 มกราคม 2564
2
แนวทางการซักประวัตินักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 1 มกราคม 2564
3
แบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช. ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 1 มกราคม 2564
4
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษา บุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสุงสุด สู่ มช. 1 มกราคม 2564
5
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 ตุลาคม 2563
6
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 8 ตุลาคม 2563
7
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 22 เมษายน 2563
8
มช. แจกซิมการ์ด SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี สำหรับนักศึกษาทุกคน 10 เมษายน 2563
9
ประกาศ สรุปการสอบปลายภาควิชา 751100 ภาคเรียนที่ 2/2562 2 เมษายน 2563
10
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 31 มีนาคม 2563
11
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) 2 มีนาคม 2563
12
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) 28 มกราคม 2563
13
สื่อความรู้คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 เมษายน 2561
14
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 29 ธันวาคม 2560

เกี่ยวกับคณะ