เกี่ยวกับคณะ

ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการเปิดสอนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 เป็นต้นมา ซึ่งพัฒนามาจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายการศึกษาขั้นปริญญาทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาคให้สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาภาคเหนือ ตลอดจนเป็นแหล่งการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม

ปรัชญาคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นการสอนควบคู่การวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถตรง ตามความต้องการของสังคม และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ

จุดประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้สามารถรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สามารถทำวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการ เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ระบบนานาชาติในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม

เป้าหมายของคณะเศรษฐศาสตร์

อัตลักษณ์บัณฑิต

รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

วัฒนธรรมองค์กร

เป็นองค์กรที่เติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

สมรรถนะหลัก

1. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับวิทยาการที่ทันสมัยมีความเป็นสากล โดยการจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรนานาชาติรองรับความเป็นสากลในทุกระดับการศึกษา
2. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐมิติขั้นสูงและงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่อทำให้คณะเศรษฐศาสตร์สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบแก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3. การบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่หลากหลายจากการให้บริการวิชาการแก่ภาคชุมชน ภาคสังคม และภาคประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เกี่ยวกับคณะ