งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
gallery image
1. โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

gallery image
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมไว้อาลัยแด่ ​คุณแม่แสงดาว คำไชยลึก..

รายละเอียดเพิ่มเติม

gallery image
3. Introduction to Computable General Equilibrium (CGE) Modelling..

รายละเอียดเพิ่มเติม

gallery image
4. การประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..

รายละเอียดเพิ่มเติม

gallery image
5. การประชุมการชี้แจงสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..

รายละเอียดเพิ่มเติม

gallery image
6. แนวทางการดำเนินการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ มช. ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 13..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [27 มีนาคม 2566]...ขอเชิญชวนบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส New
 • [17 มีนาคม 2566]...ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • [20 มกราคม 2566]...ผลการรับสมัครผู้สนใจเพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ
 • [9 มกราคม 2566]...นศ.คณะเศรษฐศาสตร์ มช. คว้ารางวัลปริญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2565
 • [11 พฤศจิกายน 2565]...ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • [26 ตุลาคม 2565]...ตรวจสอบสิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี 2565
 • [26 มกราคม 2565]...เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้น เรื่อง "เศรษฐศาสตร์การลงทุนใน Crypto Currency และ DeFi" รุ่นที่ 2
 • [26 มกราคม 2565]...หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
 • [26 มกราคม 2565]...คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปีพุทธศักราช 2564
 • [26 มกราคม 2565]...หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
 • ดูทั้งหมด
 • [16 มีนาคม 2566]...ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - ปรับปรุง
 • [15 มีนาคม 2566]...ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • [13 มีนาคม 2566]...ประชาสัมพันธ์การย้ายสาขาวิชา/คณะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
 • [19 มกราคม 2566]...ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • [14 ธันวาคม 2565]...ตัวอย่างเอกสารการลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
 • [13 ธันวาคม 2565]...เอกสารตำขอทั่วไป (มช.19) ขอลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
 • [13 ธันวาคม 2565]...มชท.42 ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา
 • [13 ธันวาคม 2565]...หนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียน
 • [26 พฤศจิกายน 2565]...ขอแจ้งขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลังประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 • [25 พฤศจิกายน 2565]...ตารางสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 - นานาชาติ
 • ดูทั้งหมด
 • [5 ตุลาคม 2565]...รายชื่อหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • [18 มีนาคม 2565]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • [20 กันยายน 2564]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [16 ตุลาคม 2563]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • [8 กรกฎาคม 2563]...แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา 751409
 • [24 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาไทย) 2
 • [24 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาไทย) 1
 • [19 มิถุนายน 2563]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 2
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 1
 • ดูทั้งหมด
 • [23 ธันวาคม 2565]...ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 (หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตร 2 ปริญญา)
 • [23 ธันวาคม 2565]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • [23 ธันวาคม 2565]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • [14 มิถุนายน 2565]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • [14 มิถุนายน 2565]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • [5 กรกฎาคม 2564]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [5 กรกฎาคม 2564]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [5 กรกฎาคม 2564]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [21 ธันวาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [21 ธันวาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • ดูทั้งหมด
 • [17 มีนาคม 2566]...ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566)
 • [16 มีนาคม 2566]...ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566))
 • [9 มีนาคม 2566]...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 • [7 กุมภาพันธ์ 2566]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่ออายุสัญญาสัญญาณข้อมูล CEIC (รอบวันที่ 15 มกราคม 2566 - 14 มกราคม 2567)
 • [3 กุมภาพันธ์ 2566]...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
 • [3 กุมภาพันธ์ 2566]...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 (เช่าต่ออายุสัญญาสัญญาณข้อมูล CEIC (รอบวันที่ 15 มกราคม 2566 - 14 มกราคม 2567))
 • [19 มกราคม 2566]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคมคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) งบประมาณ 2566
 • [5 มกราคม 2566]...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
 • [8 ธันวาคม 2565]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 37 เครื่อง และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [6 ธันวาคม 2565]...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
 • ดูทั้งหมด
 • [20 มีนาคม 2566]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • [8 มีนาคม 2566]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • [24 กุมภาพันธ์ 2566]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • [26 มกราคม 2566]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านบริหารงานวิจัย) จำนวน 1 อัตรา
 • [1 กรกฎาคม 2565]...แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 • [16 พฤษภาคม 2561]...แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย)
 • [16 พฤษภาคม 2561]...แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  Dean

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

  Tel. +66 5394 2201
  Fax. +66 5394 2202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สถาบันชั้นนำ ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
  2. ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  3. ด้านบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และให้คำปรึกษาแก่สาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  ร่วมด้วย ช่วยกัน

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. ความสามารถในการบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐมิติและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับศาสตร์สาขาวิชาอื่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
  2. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  3. ความสามารถในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

  วารสารเศรษฐศาสตร์


  https://170.187.225.108/ https://139.162.29.153/ https://139.177.185.150/ DANASLOT https://146.190.83.55/ https://167.71.198.75/ https://139.59.116.144/ https://178.128.91.217/ https://178.128.112.167/ https://165.22.62.117/