งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ และ The Faculty and Graduate Sch..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chung Chou University of Science and Technology..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ และ College of Social Sciences a..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ในหัวข้อสรุปผลภาวะเศรษฐกิจ รอบมกราคม – มีนาคม 2..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. คณะเศรษฐศาสตร์ พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำป..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. มัชฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [23-05-2017]...ด่วน เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ผู้สนใจสมัครโครงการแลกเปลี่ยนฯ Sanuki at Kagawa University, ประเทศญี่ปุ่น New
 • [23-05-2017]...(ประชาสัมพันธ์) 3rd ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting and ASEAN Data Science Explorer Competition New
 • [22-05-2017]...(ประชาสัมพันธ์) ASEAN Youth initiative Empowerment program New
 • [22-05-2017]...(ประชาสัมพันธ์) โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอง 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและมาเลเซีย New
 • [22-05-2017]...(ประชาสัมพันธ์) G-STEP 2017 (Short-Term Education Program for Foreign Students) New
 • [22-05-2017]...(ประชาสัมพันธ์) Kyoto Startup Summer School, KIT, Japan New
 • [22-05-2017]...(ประชาสัมพันธ์) ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum New
 • [08-05-2017]...(เปิดรับสมัคร) นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2017 Japanese Business Internship Program, University of the Ryukyus (UR), Japan
 • [08-05-2017]...(เปิดรับสมัคร) นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ITS Short Program: CommTech Camp Highlight 2017
 • [08-05-2017]...(ประชาสัมพันธ์) ERASMUS+ ทุนฟรีสหภาพยุโรป
 • ดูทั้งหมด
 • [19-05-2017]...ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11
 • [19-05-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการสมัคร)
 • [02-05-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
 • [25-04-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 • [25-04-2017]...ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560
 • [20-04-2017]...TSI เปิดรับสมัครโครงการ Young Corporate Financial Officer 2017 (YFO2017)
 • [19-04-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
 • [04-04-2017]...ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
 • [24-03-2017]...ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ การแข่งขันสอบ SIC License
 • [24-03-2017]...ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 3
 • ดูทั้งหมด
 • [19-05-2017]...ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก (อัตราว่างจำนวน 2 อัตรา)
 • [17-05-2017]...รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาตรี/โท
 • [10-04-2017]...ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • [15-03-2017]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
 • [21-02-2017]...ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา
 • [10-01-2017]...ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 3 อัตรา (ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล)
 • ดูทั้งหมด

  มติที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  Tel. 053-942201
  Fax. 053-942202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  มีความรู้ คู่คุณธรรมและช่วยเหลือสังคม

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  รายการกิจกรรม

  ECON RUN 2017