งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. แนะแนวการศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. สโมสรนักศึกษาฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. บรรยายพิเศษในหัวข้อ Thailand and ASEAN: Economy..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Asian Economic Development หรือ AE..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [26-07-2018]...ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่าสถานที่ถ่ายเอกสารของคณะเศรษฐศาสตร์
 • [16-07-2018]...การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร
 • [11-05-2018]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
 • [11-04-2018]...สื่อความรู้คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [19-03-2018]...ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
 • [29-12-2017]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [29-12-2017]...ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
 • [13-12-2017]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52
 • [12-12-2017]...สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
 • [24-10-2017]...ขยายเวลารับสมัครบุคคลผุ้ประสงค์จะเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ
 • ดูทั้งหมด
 • [17-08-2018]...ประกาศเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษากระบวนวิชา 751409 New
 • [10-08-2018]...รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
 • [16-07-2018]...ขอแจ้งผลการศึกษา (เกรด) กระบวนวิชา 751103 , 751104 และ 751105 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 • [16-07-2018]...ขอแจ้งผลการศึกษา (เกรด) กระบวนวิชา 751409 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 • [12-07-2018]...กำหนดการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
 • [04-07-2018]...ตารางสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 • [18-05-2018]...รายงานผลการศึกษา (เกรด) กระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 • [17-05-2018]...ประชาสัมพันธ์ประกาศการย้ายสาขา/คณะฯ เพื่อเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
 • [09-05-2018]...แบบแจ้งความจำนงศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ตรี - โท สองภาษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 • [22-03-2018]...ขั้นตอนและกำหนดการขอ Present กระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 • ดูทั้งหมด


 • [21-07-2018]...ปฏิทินกิจกรรมเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61)
 • [10-05-2018]...ประกาศผลการตอบรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 7
 • [25-04-2018]...ประกาศผลการตอบรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 6
 • [10-04-2018]...ประกาศผลการตอบรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5
 • [03-04-2018]...ประกาศผลการตอบรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
 • [21-03-2018]...ประกาศผลการตอบรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
 • [12-03-2018]...ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
 • [07-03-2018]....ประกาศผลการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 : ครั้งที่ 2
 • [05-03-2018]...การสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 60...ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2561
 • [20-02-2018]...สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕61
 • ดูทั้งหมด


 • [03-08-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ
 • [03-08-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Literacy for Education Equality หลักสูตร G-Suite for Education
 • [26-07-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
 • [26-07-2018]...ขอแจ้งขยายเวลาในการจัดส่งผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ
 • [26-07-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018)
 • [28-06-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิขาการระดับชาติ “สังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 4” (KDS2018)
 • [27-06-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการดับนานาชาติ The Environmental and Sustainability Management Accounting Network – Asia Pacific 2018 ครั้งที่ 10 (10th EMAN-AP)
 • [27-06-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference
 • [23-04-2018]...ขอเชิญสมัครส่งบทความเข้าประกวดในโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561
 • [23-04-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มิติใหม่ของเศรษฐกิจไทย : Tourism 4.0 VS. Thailand 4.0” โดย ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
 • ดูทั้งหมด
 • [02-08-2018]...ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
 • [31-07-2018]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
 • [06-07-2018]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
 • [08-06-2018]...ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 • [16-05-2018]...แบบฟอร์มใบสมัครภาษาไทย
 • [16-05-2018]...แบบฟอร์มใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • [01-05-2018]...ประกาศรับสมัครนักวิจัย/ผู้ช่วยักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [05-02-2018]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [06-11-2017]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [20-07-2017]...ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี


  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  Tel. 053-942201
  Fax. 053-942202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สร้างสรรค์ องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สู่การปฏิบัติ ด้วยปัญญา (WISE)
  W (Wide and Wise) : สร้างทักษะในการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างกว้างขวาง โดยเน้นการมีทักษะการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
  I (International and Innovative) : ส่งเสริมให้การศึกษามีความเป็นสากลและการสร้างบรรยากาศในการวิจัย เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการใหม่ ๆ
  S (Sustainability and Happiness) : มุ่งการสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม อีกทั้งให้ความสำคัญกับความสุขในการอยู่ร่วมกันของบุคคลากรในคณะเสมือนบ้าน
  E (Ethic and Excellence) : ใช้จริยธรรมนำทางการบริหารองค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับบัณฑิต เพื่อให้มีความรู้เป็นสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ด้านการวิจัย ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ทางการวิจัยขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างประโยชน์แก่เศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. ด้านบริการวิชาการ จัดการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ด้านบริหารองค์กร พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในทุกมิติโดยยึดหลักการแห่งความยั่งยืนและพอเพียง

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  เป็นองค์กรที่เติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับวิทยาการที่ทันสมัยมีความเป็นสากล โดยการจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรนานาชาติรองรับความเป็นสากลในทุกระดับการศึกษา
  2. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐมิติขั้นสูงและงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่อทำให้คณะเศรษฐศาสตร์สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบแก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
  3. การบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่หลากหลายจากการให้บริการวิชาการแก่ภาคชุมชน ภาคสังคม และภาคประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  รายการกิจกรรม