งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. Now&Forever | ด้วยรักและผูกพัน..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. มช.จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แก่คณาจารย์และบุคคลากรที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. คณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. นักศึกษาชาวเมียนมา ป.โท นานาชาติ ณ YUE เข้าพบผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [04-09-2017]...ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (ครึ่งเดือน)
 • [04-09-2017]...ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (เต็มเดือน)
 • [26-07-2017]...รายชื่อนักศึกษา รหัส 60
 • [26-07-2017]...แบบรายงานการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
 • [20-07-2017]...กำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • [20-07-2017]...ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • [06-07-2017]...การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างรูปเล่มสมบูรณ์ (เล่มจบ) TH
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างรูปเล่มสมบูรณ์ (เล่มจบ) IS
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างแบบเสนอหัวข้อและโครงร่าง TH
 • ดูทั้งหมด


 • [08-09-2017]...รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
 • [08-09-2017]...ประกาศผลผู้ได้รับการเสนอชื่อรับทุน Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Scholarship 2017
 • [08-09-2017]...(ประชาสัมพันธ์) ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
 • [08-09-2017]...(ประชาสัมพันธ์) หลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว
 • [08-09-2017]...(ประชาสัมพันธ์) การประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8
 • [08-09-2017]...ขยายเวลารับสมัคร !!!! รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Faculty of Economics, Graduation School of Economics, Keio University ประเทศญี่ปุ่น (Spring Semester 2018)
 • [07-09-2017]...(ประชาสัมพันธ์) CommTECH Camp Insight 2018
 • [06-09-2017]...(ประชาสัมพันธ์) การประชุม 15th Economix: A Changing World
 • [06-09-2017]...(ประชาสัมพันธ์) การอบรมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ณ ประเทศอิสราเอล
 • [06-09-2017]...(เปิดรับสมัคร) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ภายใต้โครงการ UMAP Program A&B รอบที่ 2
 • ดูทั้งหมด


 • [15-09-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018” New
 • [31-08-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี”
 • [31-08-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
 • [31-08-2017]...ขอเชิญเข้าสัมมนาผลการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย
 • [31-08-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
 • [23-08-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar in Economics – คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • [21-08-2017]...ขอเชิญชวนนำส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 (INCBBA 2018)
 • [08-08-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “Bond Academy 2017”
 • [06-07-2017]...ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5”
 • [09-06-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งาน ระบบ CDMNext
 • ดูทั้งหมด
 • [05-09-2017]...ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • [22-08-2017]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
 • [16-08-2017]...ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
 • [15-08-2017]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
 • [03-08-2017]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [03-08-2017]...ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • [20-07-2017]...ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 • [07-07-2017]...แบบฟอร์มใบสมัครตำแหน่งหัวหน้างาน
 • [29-06-2017]...ใบสมัครเลขานุการส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
 • [17-05-2017]...รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาตรี/โท
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  Tel. 053-942201
  Fax. 053-942202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  มีความรู้ คู่คุณธรรมและช่วยเหลือสังคม

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  รายการกิจกรรม