Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. ให้การต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. Happy Soul สวดมนต์ไหว้พระธรรมะนำชีวิต ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [12-01-2021]...มช. ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน
 • [01-01-2021]...แนวทางการซักประวัตินักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • [01-01-2021]...แบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช. ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • [01-01-2021]...แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษา บุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสุงสุด สู่ มช.
 • [08-10-2020]...แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [08-10-2020]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 • [22-04-2020]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • [10-04-2020]...มช. แจกซิมการ์ด SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี สำหรับนักศึกษาทุกคน
 • [02-04-2020]...ประกาศ สรุปการสอบปลายภาควิชา 751100 ภาคเรียนที่ 2/2562
 • [31-03-2020]...ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
 • ดูทั้งหมด
 • [22-01-2021]...ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [22-12-2020]...รายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - 22 ธันวาคม 2563 เวลา 12.45 น.
 • [21-12-2020]...ผลการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัย กระบวนวิชา 751409 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [18-12-2020]...รายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - 18 ธันวาคม 2563
 • [09-12-2020]...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 55 - วันที่ 21 มกราคม 2564
 • [27-10-2020]...ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • [06-10-2020]...รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2562
 • [31-08-2020]...ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • [01-05-2020]...กำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
 • [13-01-2020]...แบบฟอร์มรายงาน 751409 และ 851409 (สำหรับนักศึกษาสองปริญญา)
 • ดูทั้งหมด
 • [21-12-2020]...อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [21-12-2020]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [29-07-2020]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • [29-07-2020]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • [20-07-2020]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
 • [23-08-2019]...การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน
 • [23-08-2019]...ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 (หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตร 2 ปริญญา)
 • ดูทั้งหมด
 • [25-01-2021]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) งบประมาณ ๒๕๖๔
 • [18-01-2021]...ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [15-01-2021]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • [24-12-2020]...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • [08-12-2020]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศราฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [02-12-2020]...ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • [22-10-2020]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
 • [01-10-2020]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาที่ชนะได้แก่ หจก.วารีโปรคลีนนิ่งแอนด์ซัพพลาย
 • [30-04-2020]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) งบประมาณ ๒๕๖๓
 • [28-04-2020]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ดูทั้งหมด
 • [09-02-2021]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6
 • [05-01-2021]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • [01-12-2020]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4
 • [12-10-2020]...ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 อัตรา
 • [16-05-2018]...แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย)
 • [16-05-2018]...แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

  Tel. +66 5394 2201
  Fax. +66 5394 2202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สถาบันชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างยั่งยืน

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและในระดับสากล
  2. ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศในด้านการพัฒนาภูมิภาคและนานาชาติอย่างยั่งยืนและให้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่จำเป็นแก่สาธารณะ
  3. ด้านบริการวิชาการ มุ่งให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมในพื้นที่ภาคเหนือและในระดับสากลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  เป็นองค์กรที่เติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21
  2. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาในระดับภูมิภาคและนานาชาติอย่างยั่งยืน
  3. บุคลากรมีความรู้ในงาน มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบและมีจิตบริการที่ดี

  เกี่ยวกับคณะ