Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. คณะเศรษฐศาสตร์ มช. มอบเงิน 20,000 บาท..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. คณะเศรษฐศาสตร์ เข้ามอบพวงหรีดงานศพมารดานางสาวจิรานันท์ ตาดทอง..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดานางอนงค์นาถ ธีรวโรดม..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานศิลปาชีพและเกษตรทฤษฎีใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ความยากจนภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 และโลกหลังโควิด..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [12 มกราคม 2564]...มช. ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน
 • [1 มกราคม 2564]...แนวทางการซักประวัตินักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • [1 มกราคม 2564]...แบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช. ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • [1 มกราคม 2564]...แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษา บุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสุงสุด สู่ มช.
 • [8 ตุลาคม 2563]...แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [8 ตุลาคม 2563]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 • [22 เมษายน 2563]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • [10 เมษายน 2563]...มช. แจกซิมการ์ด SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี สำหรับนักศึกษาทุกคน
 • [2 เมษายน 2563]...ประกาศ สรุปการสอบปลายภาควิชา 751100 ภาคเรียนที่ 2/2562
 • [31 มีนาคม 2563]...ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
 • ดูทั้งหมด
 • [6 พฤษภาคม 2564]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
 • [6 พฤษภาคม 2564]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564
 • [6 พฤษภาคม 2564]...ตารางสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 • [28 เมษายน 2564]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
 • [9 เมษายน 2564]...ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
 • [17 มีนาคม 2564]...ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [9 มีนาคม 2564]...เอกสารประกอบการบรรยายงานมัชฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
 • [22 มกราคม 2564]...ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [22 ธันวาคม 2563]...รายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - 22 ธันวาคม 2563 เวลา 12.45 น.
 • [21 ธันวาคม 2563]...ผลการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัย กระบวนวิชา 751409 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • ดูทั้งหมด
 • [16 ตุลาคม 2563]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • [8 กรกฎาคม 2563]...แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา 751409
 • [24 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาไทย) 2
 • [24 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาไทย) 1
 • [19 มิถุนายน 2563]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 2
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 1
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 2
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 1
 • [24 มีนาคม 2563]...แบบประเมินผลการเข้าร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
 • ดูทั้งหมด
 • [21 ธันวาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [21 ธันวาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [29 กรกฎาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • [29 กรกฎาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • [20 กรกฎาคม 2563]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
 • [23 สิงหาคม 2562]...การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน
 • [23 สิงหาคม 2562]...ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 (หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตร 2 ปริญญา)
 • ดูทั้งหมด
 • [22 เมษายน 2564]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) งบประมาณ ๒๕๖๔
 • [25 มกราคม 2564]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) งบประมาณ ๒๕๖๔
 • [18 มกราคม 2564]...ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [15 มกราคม 2564]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • [24 ธันวาคม 2563]...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • [8 ธันวาคม 2563]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศราฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [2 ธันวาคม 2563]...ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • [22 ตุลาคม 2563]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
 • [1 ตุลาคม 2563]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาที่ชนะได้แก่ หจก.วารีโปรคลีนนิ่งแอนด์ซัพพลาย
 • [30 เมษายน 2563]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) งบประมาณ ๒๕๖๓
 • ดูทั้งหมด
 • [31 มีนาคม 2564]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 7
 • [9 กุมภาพันธ์ 2564]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6
 • [12 ตุลาคม 2563]...ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 อัตรา
 • [16 พฤษภาคม 2561]...แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย)
 • [16 พฤษภาคม 2561]...แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

  Tel. +66 5394 2201
  Fax. +66 5394 2202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สถาบันชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างยั่งยืน

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและในระดับสากล
  2. ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศในด้านการพัฒนาภูมิภาคและนานาชาติอย่างยั่งยืนและให้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่จำเป็นแก่สาธารณะ
  3. ด้านบริการวิชาการ มุ่งให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมในพื้นที่ภาคเหนือและในระดับสากลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  เป็นองค์กรที่เติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21
  2. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาในระดับภูมิภาคและนานาชาติอย่างยั่งยืน
  3. บุคลากรมีความรู้ในงาน มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบและมีจิตบริการที่ดี

  วารสารเศรษฐศาสตร์