Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. ประชุมบุคลากรสายปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2563..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดลิน จ.เชียงใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2563..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. เข้าเยี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ วงค์พันธ์ อาจารย์อาวุโสคณะเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อนงค์ ไชยวรรณ มารดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัสปรีย์ ไชวรรณ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [22-04-2020]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • [10-04-2020]...มช. แจกซิมการ์ด SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี สำหรับนักศึกษาทุกคน
 • [02-04-2020]...ประกาศ สรุปการสอบปลายภาควิชา 751100 ภาคเรียนที่ 2/2562
 • [31-03-2020]...ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
 • [02-03-2020]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2)
 • [28-01-2020]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV)
 • [11-04-2018]...สื่อความรู้คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [29-12-2017]...ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
 • ดูทั้งหมด
 • [01-05-2020]...กำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
 • [13-01-2020]...แบบฟอร์มรายงาน 751409 และ 851409 (สำหรับนักศึกษาสองปริญญา)
 • [31-07-2019]...ใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (ครึ่งเดือน)
 • [31-07-2019]...ใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (เต็มเดือน)
 • [31-07-2019]...แบบรายงานการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
 • [12-07-2019]...CD 409
 • [11-06-2019]...Announcement by the Registration Office : Procedure for Course Withdrawal with Grade W via Online System
 • [11-06-2019]...ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W ผ่านระบบออนไลน์
 • [23-05-2019]...มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท เมือวันที่ 22 พ.ค. 2562
 • [17-05-2019]...รายงานผลการวัดผลและประเมินผล กระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • ดูทั้งหมด
 • [30-04-2020]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) งบประมาณ ๒๕๖๓
 • [28-04-2020]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [28-04-2020]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ 60 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [16-04-2020]...ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ 60 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [15-04-2020]...ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [08-04-2020]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [23-03-2020]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 • [19-03-2020]...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • [19-03-2020]...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • [19-03-2020]...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ดูทั้งหมด
 • [08-07-2020]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ) New
 • [26-06-2020]...ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)
 • [04-06-2020]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 5 อัตรา
 • [12-05-2020]...ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
 • [23-03-2020]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)
 • [17-03-2020]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
 • [04-03-2020]... ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)
 • [07-01-2020]...ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 อัตรา
 • [25-04-2019]...แบบฟอร์มใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 • [16-05-2018]...แบบฟอร์มใบสมัครภาษาไทย
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

  Tel. +66 5394 2201
  Fax. +66 5394 2202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สถาบันชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างยั่งยืน

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและในระดับสากล
  2. ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศในด้านการพัฒนาภูมิภาคและนานาชาติอย่างยั่งยืนและให้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่จำเป็นแก่สาธารณะ
  3. ด้านบริการวิชาการ มุ่งให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมในพื้นที่ภาคเหนือและในระดับสากลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  เป็นองค์กรที่เติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21
  2. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาในระดับภูมิภาคและนานาชาติอย่างยั่งยืน
  3. บุคลากรมีความรู้ในงาน มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบและมีจิตบริการที่ดี

  เกี่ยวกับคณะ