Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. หารือความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. บุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AED2021..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดารศ.ดร.นิสิต พันธมิตร..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2564..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดาคุณชุติมณฑน์ สุติวงษ์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [12 มกราคม 2564]...มช. ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน
 • [1 มกราคม 2564]...แนวทางการซักประวัตินักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • [1 มกราคม 2564]...แบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช. ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • [1 มกราคม 2564]...แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษา บุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสุงสุด สู่ มช.
 • [8 ตุลาคม 2563]...แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [8 ตุลาคม 2563]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 • [22 เมษายน 2563]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • [10 เมษายน 2563]...มช. แจกซิมการ์ด SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี สำหรับนักศึกษาทุกคน
 • [2 เมษายน 2563]...ประกาศ สรุปการสอบปลายภาควิชา 751100 ภาคเรียนที่ 2/2562
 • [31 มีนาคม 2563]...ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
 • ดูทั้งหมด
 • [15 ตุลาคม 2564]...ขอแจ้งวัน เวลา สถานที่ สอบของนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบ CMU-eGrad ในวันอังคารที่ 26 และวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
 • [12 ตุลาคม 2564]...มช.19 -ทั่วไป
 • [11 ตุลาคม 2564]...แบบฟอร์ม มช.19
 • [8 ตุลาคม 2564]...คำชี้แจงปะหน้าข้อสอบ
 • [8 ตุลาคม 2564]...ตารางสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [8 กันยายน 2564]...รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563
 • [9 สิงหาคม 2564]...ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [30 มิถุนายน 2564]...แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา 409
 • [30 มิถุนายน 2564]...แบบฟอร์มตอบรับอาจารย์ที่ปรึกษา 409
 • [27 มิถุนายน 2564]...แบบฟอร์ม มชท.44 (ขอเพิ่มกระบวนวิชา - สำนักทะเบียน)
 • ดูทั้งหมด
 • [20 กันยายน 2564]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [16 ตุลาคม 2563]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • [8 กรกฎาคม 2563]...แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา 751409
 • [24 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาไทย) 2
 • [24 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาไทย) 1
 • [19 มิถุนายน 2563]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 2
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 1
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 2
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 1
 • ดูทั้งหมด
 • [5 กรกฎาคม 2564]...ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 (หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตร 2 ปริญญา)
 • [5 กรกฎาคม 2564]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [5 กรกฎาคม 2564]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [5 กรกฎาคม 2564]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [21 ธันวาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [21 ธันวาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [29 กรกฎาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • [29 กรกฎาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • [20 กรกฎาคม 2563]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
 • [23 สิงหาคม 2562]...การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน
 • ดูทั้งหมด
 • [9 กันยายน 2564]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
 • [27 สิงหาคม 2564]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [27 สิงหาคม 2564]...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • [15 กรกฎาคม 2564]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 • [22 เมษายน 2564]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) งบประมาณ ๒๕๖๔
 • [25 มกราคม 2564]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) งบประมาณ ๒๕๖๔
 • [18 มกราคม 2564]...ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [15 มกราคม 2564]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • [24 ธันวาคม 2563]...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • [8 ธันวาคม 2563]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศราฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ดูทั้งหมด
 • [3 กันยายน 2564]...แบบฟอร์มใบสมัครตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
 • [3 กันยายน 2564]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
 • [19 สิงหาคม 2564]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
 • [3 สิงหาคม 2564]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
 • [19 กรกฎาคม 2564]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
 • [16 กรกฎาคม 2564]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
 • [1 กรกฎาคม 2564]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
 • [1 กรกฎาคม 2564]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
 • [24 พฤษภาคม 2564]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 8
 • [31 มีนาคม 2564]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 7
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

  Tel. +66 5394 2201
  Fax. +66 5394 2202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สถาบันชั้นนำ ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
  2. ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  3. ด้านบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และให้คำปรึกษาแก่สาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  ร่วมด้วย ช่วยกัน

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. ความสามารถในการบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐมิติและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับศาสตร์สาขาวิชาอื่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
  2. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  3. ความสามารถในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

  วารสารเศรษฐศาสตร์