งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. คณะเศรษฐศาสตร์ มีความยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. สุดล้ำ นวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ มช.!!!..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่ว..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันออกพรรษา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. ผู้บริหารคณะฯ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Providence University ไต้หวัน..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [05-10-2017]...ปฏิทินงานบริการการศึกษา
 • [04-09-2017]...ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (ครึ่งเดือน)
 • [04-09-2017]...ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (เต็มเดือน)
 • [26-07-2017]...รายชื่อนักศึกษา รหัส 60
 • [26-07-2017]...แบบรายงานการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
 • [20-07-2017]...กำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • [20-07-2017]...ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • [06-07-2017]...การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างรูปเล่มสมบูรณ์ (เล่มจบ) TH
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างรูปเล่มสมบูรณ์ (เล่มจบ) IS
 • ดูทั้งหมด


 • [22-09-2017]...รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ NCHU 2018 Spring Exchange Program, Taiwan
 • [22-09-2017]...รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม Exchange Program at Okayama University (EPOK) ประเทศญี่ปุ่น
 • [08-09-2017]...รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
 • [08-09-2017]...ประกาศผลผู้ได้รับการเสนอชื่อรับทุน Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Scholarship 2017
 • [08-09-2017]...(ประชาสัมพันธ์) ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
 • [08-09-2017]...(ประชาสัมพันธ์) หลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว
 • [08-09-2017]...(ประชาสัมพันธ์) การประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8
 • [08-09-2017]...ขยายเวลารับสมัคร !!!! รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Faculty of Economics, Graduation School of Economics, Keio University ประเทศญี่ปุ่น (Spring Semester 2018)
 • [07-09-2017]...(ประชาสัมพันธ์) CommTECH Camp Insight 2018
 • [06-09-2017]...(ประชาสัมพันธ์) การประชุม 15th Economix: A Changing World
 • ดูทั้งหมด


 • [03-10-2017]...ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ
 • [25-09-2017]...ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
 • [25-09-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “What’s next of The Smart City for Aging Tourism?”
 • [15-09-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018”
 • [31-08-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี”
 • [31-08-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
 • [31-08-2017]...ขอเชิญเข้าสัมมนาผลการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย
 • [31-08-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
 • [23-08-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar in Economics – คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • [21-08-2017]...ขอเชิญชวนนำส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 (INCBBA 2018)
 • ดูทั้งหมด
 • [18-10-2017]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา New
 • [04-10-2017]...ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • [03-08-2017]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [20-07-2017]...ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 • [07-07-2017]...แบบฟอร์มใบสมัครตำแหน่งหัวหน้างาน
 • [29-06-2017]...ใบสมัครเลขานุการส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
 • [17-05-2017]...รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาตรี/โท
 • [10-04-2017]...ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  Tel. 053-942201
  Fax. 053-942202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้เป็นสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ทางการวิจัยขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างประโยชน์แก่เศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม อีกทั้งให้ข้อเสนอแน่ะทางนโยบายแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. จัดการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในทุกมิติโดยยึดหลักการแห่งความยั่งยืนและพอเพียง

  ค่านิยม

  ความเป็นสากล สู่ความเป็นเลิศ และมีหัวใจของความเป็นไทย

  วัฒนธรรมองค์กร

  เป็นองค์กรที่เติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

  รายการกิจกรรม