งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ร่วมเดินขบวนในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ "ปรัชญาการใช้ชีวิตและการใช้ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน"..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [17-03-2019]...คู่มือปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561
 • [04-03-2019]...ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • [29-01-2019]...แบบฟอร์มการเข้ารับปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 408
 • [11-01-2019]...แบบฟอร์มสรุปโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ (สรุป 5 หน้า)
 • [11-01-2019]...แบบฟอร์มสรุปโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ (สรุป 5 หน้า)
 • [14-12-2018]...แจ้งผลการศึกษา (เกรด) กระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 • [13-11-2018]...ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 • [09-11-2018]...แบบแจ้งความจำนงศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ตรี - โท สองภาษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • [05-11-2018]...ประกาศการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • [17-09-2018]...รายชื่อนักศึกษา รหัส 61
 • ดูทั้งหมด
 • [04-04-2019]...ทุนวิจัยหลังระดับปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (20169Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Research)
 • [28-03-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ (สวพส.)
 • [28-03-2019]...ประชาสัมพันธ์โครงการ U.REKA
 • [22-03-2019]...การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ
 • [22-03-2019]...ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562
 • [20-03-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัมนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
 • [20-03-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการโอกาศการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย One Belt, One Road ของจีน
 • [20-03-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาศและผลกระทบจากการจัดตั้งแขตพัฒนาเศรษฐกิจฯ
 • [20-03-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 • [15-03-2019]...ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)"
 • ดูทั้งหมด
 • [23-04-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10th TCU International e-learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for ALL” New
 • [05-04-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ดินแดนแฟนตาซี: ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล”
 • [04-04-2019]...ขอเชิญส่งบทความวิจัยและร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
 • [04-04-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13
 • [28-02-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง”
 • [14-02-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ห้องเรียนนักลงทุนภูมิภาค @เชียงใหม่”
 • [14-02-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6 “Innovation Research and Education beyond the Future”
 • [11-02-2019]...SCB Future Leader Challenge (SCBFLC)
 • [08-02-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “New Tech New Skills”
 • [08-02-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Short Course on "Farmers and Agro-industry responses to current megatrend challenges - strategies concerning digitalization, cooperation, sustainability, integrated rural development (policy)"
 • ดูทั้งหมด
 • [22-04-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน New
 • [28-03-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [28-03-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 6 อัตรา
 • [15-03-2019]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
 • [05-03-2019]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
 • [01-02-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 7 อัตรา
 • [21-01-2019]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)
 • [16-05-2018]...แบบฟอร์มใบสมัครภาษาไทย
 • [16-05-2018]...แบบฟอร์มใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • [01-05-2018]...ประกาศรับสมัครนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

  Tel. +66 5394 2201
  Fax. +66 5394 2202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp -->

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สร้างสรรค์ องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สู่การปฏิบัติ ด้วยปัญญา (WISE)
  W (Wide and Wise) : สร้างทักษะในการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างกว้างขวาง โดยเน้นการมีทักษะการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
  I (International and Innovative) : ส่งเสริมให้การศึกษามีความเป็นสากลและการสร้างบรรยากาศในการวิจัย เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการใหม่ ๆ
  S (Sustainability and Happiness) : มุ่งการสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม อีกทั้งให้ความสำคัญกับความสุขในการอยู่ร่วมกันของบุคคลากรในคณะเสมือนบ้าน
  E (Ethic and Excellence) : ใช้จริยธรรมนำทางการบริหารองค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับบัณฑิต เพื่อให้มีความรู้เป็นสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ด้านการวิจัย ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ทางการวิจัยขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างประโยชน์แก่เศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. ด้านบริการวิชาการ จัดการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ด้านบริหารองค์กร พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในทุกมิติโดยยึดหลักการแห่งความยั่งยืนและพอเพียง

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  เป็นองค์กรที่เติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับวิทยาการที่ทันสมัยมีความเป็นสากล โดยการจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรนานาชาติรองรับความเป็นสากลในทุกระดับการศึกษา
  2. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐมิติขั้นสูงและงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่อทำให้คณะเศรษฐศาสตร์สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบแก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
  3. การบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่หลากหลายจากการให้บริการวิชาการแก่ภาคชุมชน ภาคสังคม และภาคประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  เกี่ยวกับคณะ