งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. โครงการ workshop “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปีงบประมาณ ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Nobuyuki Takahashi และคณาจารย์จาก Chuo University ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มช."ครั้งที่ 4..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ให้การต้อนรับ Prof. Nguyen Trong Hoai, Vice President และผู้บริหารจาก University of Economics Ho Chi..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. ผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี คณะเกษตรศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [19-03-2018]...ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม New
 • [29-12-2017]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [29-12-2017]...ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
 • [13-12-2017]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52
 • [12-12-2017]...สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
 • [01-11-2017]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ ปล่อยโคมลอย ฯลฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [24-10-2017]...ขยายเวลารับสมัครบุคคลผุ้ประสงค์จะเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ
 • [03-07-2017]...ประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อและประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
 • [15-06-2017]...ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสภาพนักงาน ประจำปี 2560-2563
 • ดูทั้งหมด
 • [22-03-2018]...ขั้นตอนและกำหนดการขอ Present กระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 New
 • [19-02-2018]...Midterm Examination schedule of Semester 2 Academic Year 2017 (English Version)
 • [19-02-2018]...ตารางสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ภาษาไทย)
 • [19-12-2017]...แจ้งผลการวัดผลและประเมินผล (เกรด) กระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • [15-12-2017]...ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 (ป.โท นานาชาติ)
 • [25-11-2017]...ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • [03-11-2017]...ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทผ่านเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย
 • [30-10-2017]...แบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ของนักศึกษาหลักสูตร ตรี - โท สองภาษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 • [05-10-2017]...ปฏิทินงานบริการการศึกษา
 • [04-09-2017]...ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (ครึ่งเดือน)
 • ดูทั้งหมด


 • [21-03-2018]...ประกาศผลการตอบรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 New
 • [12-03-2018]...ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
 • [07-03-2018]....ประกาศผลการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 : ครั้งที่ 2
 • [05-03-2018]...การสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 60...ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2561
 • [20-02-2018]...สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕61
 • [13-02-2018]...ประกาศผลการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 : ครั้งที่ 1
 • [27-12-2017]...ปฏิทินกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 • [21-08-2017]...ประกาศรายชื่อนักศึกษา (รุ่นพี่) และวันเวลาการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 • [20-08-2017]...ประกาศรายชื่อนักศึกษา และวันเวลาการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 • [11-07-2017]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • ดูทั้งหมด


 • [23-03-2018]...ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) New
 • [06-03-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การจัดการการค้าระหว่างประเทศ How to Manage International Business : 13P’s
 • [06-03-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 - คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • [06-03-2018]...ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8
 • [02-03-2018]...ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5
 • [02-03-2018]...ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ – คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • [02-03-2018]...ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 - มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • [13-02-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 – สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • [25-01-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “สมมติฐานความคาดหวังของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซน”
 • [18-01-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ International Conference on Globalization and Local Culture in Asia
 • ดูทั้งหมด
 • [23-03-2018]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน New
 • [05-03-2018]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติ จำนวน 1 อัตรา
 • [21-02-2018]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
 • [19-02-2018]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • [13-02-2018]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
 • [05-02-2018]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [15-01-2018]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
 • [13-11-2017]...ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • [06-11-2017]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [01-11-2017]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  Tel. 053-942201
  Fax. 053-942202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้เป็นสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ทางการวิจัยขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างประโยชน์แก่เศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม อีกทั้งให้ข้อเสนอแน่ะทางนโยบายแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. จัดการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในทุกมิติโดยยึดหลักการแห่งความยั่งยืนและพอเพียง

  ค่านิยม

  ความเป็นสากล สู่ความเป็นเลิศ และมีหัวใจของความเป็นไทย

  วัฒนธรรมองค์กร

  เป็นองค์กรที่เติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

  รายการกิจกรรม