Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. บรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2562..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก MRA Foundation and partner universities..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. มอบเกียรติบัตรทุน Mitsubishi UFJ Foundation 2019..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. ให้การต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จากผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [07-11-2019]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง
 • [28-08-2019]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563"
 • [18-06-2019]...ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
 • [10-05-2019]...ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND's Health Research Awards 2019
 • [13-03-2019]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดการเรียนการสอนและมาตรการสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน
 • [01-02-2019]...ขยายเวลารับสมัครผู้ประสงค์จะเช่าสถานที่ประกอบการ ณ ชั้น G
 • [21-01-2019]...รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าสถานที่ประกอบกิจการ
 • [11-04-2018]...สื่อความรู้คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [29-12-2017]...ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
 • ดูทั้งหมด
 • [11-10-2019]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์
 • [06-06-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ของมูลนิธิโครงการหลวง
 • [30-05-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ
 • [30-05-2019]...ประชาสัมพันธ์ขอให้เสนอโครงการวิจัย
 • [10-05-2019]...ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND's Health Research Awards 2019
 • [03-05-2019]...ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562
 • [24-04-2019]...ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2562 (FY2019)
 • [04-04-2019]...ทุนวิจัยหลังระดับปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (20169Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Research)
 • [28-03-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ (สวพส.)
 • [28-03-2019]...ประชาสัมพันธ์โครงการ U.REKA
 • ดูทั้งหมด
 • [25-07-2019]...ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในการประชุมเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562
 • [25-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 • [24-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของกองทัพเรือ ครั้งที่ 10
 • [24-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing manuscript for Publication)
 • [24-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 “Graduate School Conference 2019”
 • [24-07-2019]...ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนภายใต้ชื่องาน SEC Capital Market Symposium 2019
 • [23-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • [22-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ 51th APACPH Conference: SDGs in Reality
 • [22-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Conference 2019
 • [10-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
 • ดูทั้งหมด
 • [31-10-2019]...ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือช้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔
 • [12-09-2019]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
 • [28-08-2019]...ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • [28-08-2019]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563"
 • [19-08-2019]...ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 979 รายการ
 • [01-05-2019]...ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2
 • [09-11-2018]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [18-10-2018]...ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง
 • ดูทั้งหมด
 • [07-11-2019]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง
 • [31-10-2019]...ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
 • [03-10-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 อัตรา
 • [18-09-2019]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
 • [27-08-2019]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
 • [26-07-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
 • [12-07-2019]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก
 • [05-07-2019]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
 • [01-07-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • [16-05-2019]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

  Tel. +66 5394 2201
  Fax. +66 5394 2202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สร้างสรรค์ องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สู่การปฏิบัติ ด้วยปัญญา (WISE)
  W (Wide and Wise) : สร้างทักษะในการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างกว้างขวาง โดยเน้นการมีทักษะการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
  I (International and Innovative) : ส่งเสริมให้การศึกษามีความเป็นสากลและการสร้างบรรยากาศในการวิจัย เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการใหม่ ๆ
  S (Sustainability and Happiness) : มุ่งการสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม อีกทั้งให้ความสำคัญกับความสุขในการอยู่ร่วมกันของบุคคลากรในคณะเสมือนบ้าน
  E (Ethic and Excellence) : ใช้จริยธรรมนำทางการบริหารองค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับบัณฑิต เพื่อให้มีความรู้เป็นสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ด้านการวิจัย ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ทางการวิจัยขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างประโยชน์แก่เศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. ด้านบริการวิชาการ จัดการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ด้านบริหารองค์กร พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในทุกมิติโดยยึดหลักการแห่งความยั่งยืนและพอเพียง

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  เป็นองค์กรที่เติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับวิทยาการที่ทันสมัยมีความเป็นสากล โดยการจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรนานาชาติรองรับความเป็นสากลในทุกระดับการศึกษา
  2. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐมิติขั้นสูงและงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่อทำให้คณะเศรษฐศาสตร์สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบแก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
  3. การบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่หลากหลายจากการให้บริการวิชาการแก่ภาคชุมชน ภาคสังคม และภาคประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  เกี่ยวกับคณะ