Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “From Degree to Reality Part 2”..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Nara-Higashi Hospital Group ประเทศญี่ปุ่น..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. บรรยาย หัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-จีนด้านการค้าระหว่างประเทศ” ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [28-08-2019]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563"
 • [18-06-2019]...ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
 • [10-05-2019]...ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND's Health Research Awards 2019
 • [13-03-2019]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดการเรียนการสอนและมาตรการสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน
 • [01-02-2019]...ขยายเวลารับสมัครผู้ประสงค์จะเช่าสถานที่ประกอบการ ณ ชั้น G
 • [21-01-2019]...รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าสถานที่ประกอบกิจการ
 • [11-04-2018]...สื่อความรู้คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [29-12-2017]...ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
 • ดูทั้งหมด
 • [11-10-2019]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์
 • [06-06-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ของมูลนิธิโครงการหลวง
 • [30-05-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ
 • [30-05-2019]...ประชาสัมพันธ์ขอให้เสนอโครงการวิจัย
 • [10-05-2019]...ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND's Health Research Awards 2019
 • [03-05-2019]...ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562
 • [24-04-2019]...ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2562 (FY2019)
 • [04-04-2019]...ทุนวิจัยหลังระดับปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (20169Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Research)
 • [28-03-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ (สวพส.)
 • [28-03-2019]...ประชาสัมพันธ์โครงการ U.REKA
 • ดูทั้งหมด
 • [25-07-2019]...ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในการประชุมเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562
 • [25-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 • [24-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของกองทัพเรือ ครั้งที่ 10
 • [24-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing manuscript for Publication)
 • [24-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 “Graduate School Conference 2019”
 • [24-07-2019]...ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนภายใต้ชื่องาน SEC Capital Market Symposium 2019
 • [23-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • [22-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ 51th APACPH Conference: SDGs in Reality
 • [22-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Conference 2019
 • [10-07-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
 • ดูทั้งหมด
 • [12-09-2019]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
 • [28-08-2019]...ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • [28-08-2019]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563"
 • [19-08-2019]...ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 979 รายการ
 • [01-05-2019]...ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2
 • [09-11-2018]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [18-10-2018]...ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง
 • ดูทั้งหมด
 • [03-10-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 อัตรา
 • [18-09-2019]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
 • [27-08-2019]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
 • [26-07-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
 • [12-07-2019]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก
 • [05-07-2019]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
 • [01-07-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • [16-05-2019]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
 • [03-05-2019]...ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม ประกาศรับสมัคร นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 • [25-04-2019]...แบบฟอร์มใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

  Tel. +66 5394 2201
  Fax. +66 5394 2202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สร้างสรรค์ องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สู่การปฏิบัติ ด้วยปัญญา (WISE)
  W (Wide and Wise) : สร้างทักษะในการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างกว้างขวาง โดยเน้นการมีทักษะการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
  I (International and Innovative) : ส่งเสริมให้การศึกษามีความเป็นสากลและการสร้างบรรยากาศในการวิจัย เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการใหม่ ๆ
  S (Sustainability and Happiness) : มุ่งการสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม อีกทั้งให้ความสำคัญกับความสุขในการอยู่ร่วมกันของบุคคลากรในคณะเสมือนบ้าน
  E (Ethic and Excellence) : ใช้จริยธรรมนำทางการบริหารองค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับบัณฑิต เพื่อให้มีความรู้เป็นสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ด้านการวิจัย ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ทางการวิจัยขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างประโยชน์แก่เศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. ด้านบริการวิชาการ จัดการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ด้านบริหารองค์กร พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในทุกมิติโดยยึดหลักการแห่งความยั่งยืนและพอเพียง

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  เป็นองค์กรที่เติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับวิทยาการที่ทันสมัยมีความเป็นสากล โดยการจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรนานาชาติรองรับความเป็นสากลในทุกระดับการศึกษา
  2. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐมิติขั้นสูงและงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่อทำให้คณะเศรษฐศาสตร์สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบแก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
  3. การบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่หลากหลายจากการให้บริการวิชาการแก่ภาคชุมชน ภาคสังคม และภาคประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  เกี่ยวกับคณะ