งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. มัชฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับProf. Anne Therese Falkenstein จาก Providence University ประเทศไ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Strathclyde Business School, University of Strathclyde, England..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. คณะเศรษฐศาสตร์ มีความยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จัดงาน PDMO Roadshow2017..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ ผู้บริหารอาวุโส และการประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ขอบคุณนักศึกษาเก่าผู้มีคุณูปกา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [26-04-2017]...(ประชาสัมพันธ์) 2017 KNU Global Summer School New
 • [26-04-2017]...(ประชาสัมพันธ์) Mapua International Summer School New
 • [26-04-2017]...(ประชาสัมพันธ์) Burapha University Summer Camp 2017 New
 • [25-04-2017]...ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น Short Term Students Cultural Trip in Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน New
 • [22-04-2017]...ด่วน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น Short Term Students Cultural Trip in Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • [20-04-2017]...(ประชาสัมพันธ์) การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ณ สหประชาชาติ
 • [20-04-2017]...เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ในภูมิภาคอาเซียน
 • [15-04-2017]...ด่วน!!! ขยายเวลารับสมัคร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น Short Term Students Cultural Trip in Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • [15-04-2017]...(ประชาสัมพันธ์) การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
 • [15-04-2017]...(ประชาสัมพันธ์) การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษา
 • ดูทั้งหมด
 • [25-04-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” New
 • [25-04-2017]...ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560 New
 • [20-04-2017]...TSI เปิดรับสมัครโครงการ Young Corporate Financial Officer 2017 (YFO2017)
 • [19-04-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
 • [04-04-2017]...ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
 • [24-03-2017]...ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ การแข่งขันสอบ SIC License
 • [24-03-2017]...ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 3
 • [21-03-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Thai VCML2017
 • [21-03-2017]...ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “ดวงใจแผ่นดิน”
 • [16-03-2017]...ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11
 • ดูทั้งหมด
 • [10-04-2017]...ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • [27-03-2017]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก เลขที่ตำแหน่ง E270021 และ E270035
 • [18-03-2017]...ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • [15-03-2017]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
 • [13-03-2017]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • [21-02-2017]...ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา
 • [20-02-2017]...ประกาศรับสัมครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • [10-01-2017]...ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 3 อัตรา (ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล)
 • ดูทั้งหมด

  มติที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  Tel. 053-942201
  Fax. 053-942202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  มีความรู้ คู่คุณธรรมและช่วยเหลือสังคม

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  รายการกิจกรรม

  ECON RUN 2017