Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญ ครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ (UNISERV)..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ให้การต้อนรับ ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาภายนอก ในการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะฯ ภายใ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร คณะวิจิตรศิลป์ศึกษาดูงานด้าน EdPEx200..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. สมาคมเศรษฐศาสตร์ มช.มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 25 เครื่อง และทุนการศึกษาจำนวน 100,000.- บาท..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. พิธีดำหัวและขอพร อดีตคณบดี คณบดี คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [18-06-2019]...ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวน 1 อัตรา New
 • [10-05-2019]...ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND's Health Research Awards 2019
 • [13-03-2019]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดการเรียนการสอนและมาตรการสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน
 • [01-02-2019]...ขยายเวลารับสมัครผู้ประสงค์จะเช่าสถานที่ประกอบการ ณ ชั้น G
 • [21-01-2019]...รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าสถานที่ประกอบกิจการ
 • [11-04-2018]...สื่อความรู้คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [29-12-2017]...ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
 • ดูทั้งหมด
 • [11-06-2019]...Announcement by the Registration Office : Procedure for Course Withdrawal with Grade W via Online System New
 • [11-06-2019]...ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W ผ่านระบบออนไลน์ New
 • [23-05-2019]...มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท เมือวันที่ 22 พ.ค. 2562
 • [17-05-2019]...รายงานผลการวัดผลและประเมินผล กระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • [12-05-2019]...มติที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร 10.5.62
 • [08-05-2019]...มติที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ 8 พ.ค. 2562
 • [29-04-2019]...Final Examination Schedule for International Programs -2-2561
 • [29-04-2019]...ตารางสอบปลายภาค 2-2561
 • [17-03-2019]...คู่มือปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561
 • [04-03-2019]...ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • ดูทั้งหมด
 • [06-06-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ของมูลนิธิโครงการหลวง
 • [30-05-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ
 • [30-05-2019]...ประชาสัมพันธ์ขอให้เสนอโครงการวิจัย
 • [10-05-2019]...ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND's Health Research Awards 2019
 • [03-05-2019]...ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562
 • [24-04-2019]...ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2562 (FY2019)
 • [04-04-2019]...ทุนวิจัยหลังระดับปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (20169Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Research)
 • [28-03-2019]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ (สวพส.)
 • [28-03-2019]...ประชาสัมพันธ์โครงการ U.REKA
 • [22-03-2019]...การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ
 • ดูทั้งหมด
 • [13-06-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้: HoriZon of Knowledge” ขอบฟ้าไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด New
 • [13-06-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ธปท. สภน. ประจำปี 2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน หมู่เฮาปรับ รุกรับให้ทัน” New
 • [24-05-2019]...ขอเชิญส่งบทคัดย่อและบทความด้านอินเดียศึกษา
 • [24-05-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง”
 • [24-05-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562
 • [15-05-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาประจำปี เรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้ายทาย”
 • [10-05-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019 The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019—SSIS)
 • [23-04-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10th TCU International e-learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for ALL”
 • [05-04-2019]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ดินแดนแฟนตาซี: ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล”
 • [04-04-2019]...ขอเชิญส่งบทความวิจัยและร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
 • ดูทั้งหมด
 • [24-05-2019]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
 • [17-05-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 5 อัตรา
 • [16-05-2019]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
 • [15-05-2019]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • [07-05-2019]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒปริญญาเอก
 • [07-05-2019]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • [03-05-2019]...ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม ประกาศรับสมัคร นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 • [25-04-2019]...แบบฟอร์มใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 • [22-04-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • [28-03-2019]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

  Tel. +66 5394 2201
  Fax. +66 5394 2202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp -->

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สร้างสรรค์ องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สู่การปฏิบัติ ด้วยปัญญา (WISE)
  W (Wide and Wise) : สร้างทักษะในการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างกว้างขวาง โดยเน้นการมีทักษะการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
  I (International and Innovative) : ส่งเสริมให้การศึกษามีความเป็นสากลและการสร้างบรรยากาศในการวิจัย เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการใหม่ ๆ
  S (Sustainability and Happiness) : มุ่งการสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม อีกทั้งให้ความสำคัญกับความสุขในการอยู่ร่วมกันของบุคคลากรในคณะเสมือนบ้าน
  E (Ethic and Excellence) : ใช้จริยธรรมนำทางการบริหารองค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับบัณฑิต เพื่อให้มีความรู้เป็นสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ด้านการวิจัย ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ทางการวิจัยขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างประโยชน์แก่เศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. ด้านบริการวิชาการ จัดการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ด้านบริหารองค์กร พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในทุกมิติโดยยึดหลักการแห่งความยั่งยืนและพอเพียง

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  เป็นองค์กรที่เติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับวิทยาการที่ทันสมัยมีความเป็นสากล โดยการจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรนานาชาติรองรับความเป็นสากลในทุกระดับการศึกษา
  2. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐมิติขั้นสูงและงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่อทำให้คณะเศรษฐศาสตร์สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบแก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
  3. การบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่หลากหลายจากการให้บริการวิชาการแก่ภาคชุมชน ภาคสังคม และภาคประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  เกี่ยวกับคณะ