งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. กิจกรรมพิธีรับขวัญนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. สโมสรนักศึกษาฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference on Asian Economic Development หรือ AE..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [26-07-2017]...ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา
 • [26-07-2017]...รายชื่อนักศึกษา รหัส 60
 • [26-07-2017]...แบบรายงานการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
 • [20-07-2017]...กำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • [20-07-2017]...ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • [06-07-2017]...การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างรูปเล่มสมบูรณ์ (เล่มจบ) TH
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างรูปเล่มสมบูรณ์ (เล่มจบ) IS
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างแบบเสนอหัวข้อและโครงร่าง TH
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างแบบเสนอหัวข้อและโครงร่าง IS
 • ดูทั้งหมด


 • [18-08-2017]...CALL FOR APPLICATIONS :The Two-Month Exchange Programme at Graduate School of Economics (GSE), Kyoto University, Japan New
 • [08-08-2017]...รับสมัคร!! นักศึกษาเข้าร่วม Kumoh National Institute of Technology (KIT) สาธารณรัฐเกาหลี (Spring Semester 2018)
 • [08-08-2017]...รับสมัคร!! นักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วม Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
 • [07-08-2017]...รับสมัคร!!! นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Faculty of Economics, Graduation School of Economics, Keio University ประเทศญี่ปุ่น (Spring Semester 2018)
 • [18-07-2017]...(ประชาสัมพันธ์) The 39th Inter-University Conference
 • [18-07-2017]...(ประชาสัมพันธ์) CSEAS Postdoctoral Fellowship under its Program “Japan-ASEN Platform for Trandisciplinary Studies”
 • [14-07-2017]...เปิดรับสมัครคณาจารย์และนักวิจัยเข้ารับทุน Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2018
 • [14-07-2017]...(ประชาสัมพันธ์) TUFS Short Stay Winter Program 2017
 • [13-07-2017]...(ประชาสัมพันธ์) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Kochi University of Rechnology ประเทศญี่ปุ่น
 • [12-06-2017]...(ประชาสัมพันธ์) International Summer Program 2017
 • ดูทั้งหมด


 • [08-08-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “Bond Academy 2017”
 • [06-07-2017]...ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5”
 • [09-06-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งาน ระบบ CDMNext
 • [07-06-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ 2nd IMU Cares Humanitarian Mission Conference in Collaboration with Mercy Malaysia
 • [01-06-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38
 • [19-05-2017]...ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11
 • [19-05-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการสมัคร)
 • [02-05-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
 • [25-04-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 • [25-04-2017]...ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560
 • ดูทั้งหมด
 • [16-08-2017]...ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา New
 • [15-08-2017]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ New
 • [03-08-2017]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [03-08-2017]...ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • [20-07-2017]...ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 • [07-07-2017]...แบบฟอร์มใบสมัครตำแหน่งหัวหน้างาน
 • [07-07-2017]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • [29-06-2017]...ใบสมัครเลขานุการส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
 • [07-06-2017]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
 • [17-05-2017]...รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาตรี/โท
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  Tel. 053-942201
  Fax. 053-942202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  มีความรู้ คู่คุณธรรมและช่วยเหลือสังคม

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  รายการกิจกรรม