Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. ร่วมแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมไว้อาลัยแด่ ​รศ.ดร.เดช กาญจนางกูร..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. ทำ Branding ให้ปังต้องทำอย่างไร?..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency)”..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. Workshop : Learning How to Learn Fundamentals..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [26 มกราคม 2565]...เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้น เรื่อง "เศรษฐศาสตร์การลงทุนใน Crypto Currency และ DeFi" รุ่นที่ 2
 • [26 มกราคม 2565]...หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
 • [26 มกราคม 2565]...คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปีพุทธศักราช 2564
 • [26 มกราคม 2565]...หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
 • [26 มกราคม 2565]...The 15th International Conference of Thailand Econometrics Society —
 • [30 ธันวาคม 2564]...ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • [1 มกราคม 2564]...แนวทางการซักประวัตินักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • [1 มกราคม 2564]...แบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช. ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • [1 มกราคม 2564]...แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษา บุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสุงสุด สู่ มช.
 • [8 ตุลาคม 2563]...แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดูทั้งหมด
 • [23 สิงหาคม 2565]...ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2564
 • [23 สิงหาคม 2565]...ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • [27 มิถุนายน 2565]...แจ้งกำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • [27 มิถุนายน 2565]...แจ้งกำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (สำนักทะเบียนและประมวลผล) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • [11 มิถุนายน 2565]...คู่มือนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 65
 • [11 มิถุนายน 2565]...คู่มือนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ 65
 • [30 พฤษภาคม 2565]...ตารางสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
 • [25 พฤษภาคม 2565]...แบบฟอร์มหนังสือขอข้อมูลประกอบการทำรายงานวิจัย
 • [18 เมษายน 2565]...แจ้งกำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (สำนักทะเบียนและประมวลผล) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
 • [27 กุมภาพันธ์ 2565]...ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • ดูทั้งหมด
 • [18 มีนาคม 2565]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • [20 กันยายน 2564]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [16 ตุลาคม 2563]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • [8 กรกฎาคม 2563]...แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา 751409
 • [24 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาไทย) 2
 • [24 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาไทย) 1
 • [19 มิถุนายน 2563]...ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 2
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 1
 • [17 มิถุนายน 2563]...ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 2
 • ดูทั้งหมด
 • [14 มิถุนายน 2565]...ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 (หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตร 2 ปริญญา)
 • [14 มิถุนายน 2565]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • [14 มิถุนายน 2565]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • [5 กรกฎาคม 2564]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [5 กรกฎาคม 2564]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [5 กรกฎาคม 2564]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • [21 ธันวาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [21 ธันวาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • [29 กรกฎาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • [29 กรกฎาคม 2563]...อัตราค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ดูทั้งหมด
 • [30 กันยายน 2565]...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 New
 • [27 กันยายน 2565]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) New
 • [27 กันยายน 2565]...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) New
 • [26 กันยายน 2565]...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 New
 • [2 กันยายน 2565]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 623 รายการ
 • [31 สิงหาคม 2565]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [15 สิงหาคม 2565]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [11 สิงหาคม 2565]...ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566)
 • [2 สิงหาคม 2565]...สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
 • [22 กรกฎาคม 2565]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) งบประมาณ ๒๕๖๕
 • ดูทั้งหมด
 • [22 กันยายน 2565]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • [15 กันยายน 2565]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • [18 สิงหาคม 2565]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • [4 สิงหาคม 2565]...ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
 • [20 กรกฎาคม 2565]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
 • [12 กรกฎาคม 2565]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
 • [1 กรกฎาคม 2565]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
 • [1 กรกฎาคม 2565]...แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 • [17 มิถุนายน 2565]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
 • [19 เมษายน 2565]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

  Tel. +66 5394 2201
  Fax. +66 5394 2202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สถาบันชั้นนำ ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
  2. ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  3. ด้านบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และให้คำปรึกษาแก่สาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  ร่วมด้วย ช่วยกัน

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. ความสามารถในการบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐมิติและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับศาสตร์สาขาวิชาอื่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
  2. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  3. ความสามารถในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

  วารสารเศรษฐศาสตร์