งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. สัมมนาวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. นักศึกษาเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มช บริจาคเงินให้กับคณะเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. ร่วมต้อนรับ ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จาก คณะวิทยาการจัดก..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [20-07-2017]...กำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 New
 • [20-07-2017]...ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 New
 • [06-07-2017]...การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างรูปเล่มสมบูรณ์ (เล่มจบ) TH
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างรูปเล่มสมบูรณ์ (เล่มจบ) IS
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างแบบเสนอหัวข้อและโครงร่าง TH
 • [29-05-2017]...ตัวอย่างแบบเสนอหัวข้อและโครงร่าง IS
 • [05-05-2017]...ใบเสร็จรับเงิน เต็มเดือน
 • [18-04-2017]...ปกซีดี 409
 • [17-03-2017]...คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรปริญญาโท
 • ดูทั้งหมด
 • [18-07-2017]...(ประชาสัมพันธ์) The 39th Inter-University Conference New
 • [18-07-2017]...(ประชาสัมพันธ์) CSEAS Postdoctoral Fellowship under its Program “Japan-ASEN Platform for Trandisciplinary Studies” New
 • [14-07-2017]...เปิดรับสมัครคณาจารย์และนักวิจัยเข้ารับทุน Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2018
 • [14-07-2017]...(ประชาสัมพันธ์) TUFS Short Stay Winter Program 2017
 • [13-07-2017]...(ประชาสัมพันธ์) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Kochi University of Rechnology ประเทศญี่ปุ่น
 • [05-07-2017]...ขยายเวลารับสมัคร!!! นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการ UMAP Program A&B
 • [27-06-2017]...(ประชาสัมพันธ์) ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา PEC-G Program 2018
 • [22-06-2017]...(ประชาสัมพันธ์) ข้อแนะนำในการเดินทางเยือนประเทศยูเครนสำหรับชาวไทย
 • [22-06-2017]...เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการ UMAP Program A&B
 • [20-06-2017]...(ประกาศผล ผู้ได้รับพิจารณาเสนอชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Fostering ASEAN Future Leaders Programme 20172018
 • ดูทั้งหมด
 • [06-07-2017]...ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5”
 • [09-06-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งาน ระบบ CDMNext
 • [07-06-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ 2nd IMU Cares Humanitarian Mission Conference in Collaboration with Mercy Malaysia
 • [01-06-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38
 • [19-05-2017]...ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11
 • [19-05-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการสมัคร)
 • [02-05-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
 • [25-04-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 • [25-04-2017]...ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560
 • [20-04-2017]...TSI เปิดรับสมัครโครงการ Young Corporate Financial Officer 2017 (YFO2017)
 • ดูทั้งหมด
 • [20-07-2017]...ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา New
 • [07-07-2017]...แบบฟอร์มใบสมัครตำแหน่งหัวหน้างาน
 • [07-07-2017]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • [29-06-2017]...ใบสมัครเลขานุการส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
 • [29-06-2017]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • [07-06-2017]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
 • [19-05-2017]...ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก (อัตราว่างจำนวน 2 อัตรา)
 • [17-05-2017]...รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาตรี/โท
 • [10-04-2017]...ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • [15-03-2017]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  Tel. 053-942201
  Fax. 053-942202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  มีความรู้ คู่คุณธรรมและช่วยเหลือสังคม

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  รายการกิจกรรม