งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. คณะเศรษฐศาสตร์ มีความยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคร..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)"..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. บุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารว่มพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ครบรอบ 28 ปี..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. ศูนย์อาเซียนศึกษา มช. จัดโครงการอบรม Start Up to E-Commerce on Campus (ECOC) กับไปรณีย์ไทย 4.0..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [22-06-2017]...(ประชาสัมพันธ์) ข้อแนะนำในการเดินทางเยือนประเทศยูเครนสำหรับชาวไทย New
 • [22-06-2017]...เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการ UMAP Program A&B New
 • [20-06-2017]...(ประกาศผล ผู้ได้รับพิจารณาเสนอชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Fostering ASEAN Future Leaders Programme 20172018 New
 • [14-06-2017]...(ประกาศผล) โครงการแลกเปลี่ยนฯ Sanuki at Kagawa University, ประเทศญี่ปุ่น
 • [14-06-2017]...(ประชาสัมพันธ์) SEAMEO Internship Program for Students
 • [14-06-2017]...(ประชาสัมพันธ์) UM iCAMP 2017
 • [12-06-2017]...(ประชาสัมพันธ์) International Summer Program 2017
 • [07-06-2017]...เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Invitation 1st AUN-ASEAN Experiential Learning Program 2017
 • [07-06-2017]...เปิดรับสมัครผู้รับทุนโครงการ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2561
 • [07-06-2017]...เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Fostering ASEAN Future Leaders Programme 2017/2018
 • ดูทั้งหมด
 • [09-06-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งาน ระบบ CDMNext
 • [07-06-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ 2nd IMU Cares Humanitarian Mission Conference in Collaboration with Mercy Malaysia
 • [01-06-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38
 • [19-05-2017]...ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11
 • [19-05-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการสมัคร)
 • [02-05-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
 • [25-04-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 • [25-04-2017]...ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560
 • [20-04-2017]...TSI เปิดรับสมัครโครงการ Young Corporate Financial Officer 2017 (YFO2017)
 • [19-04-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
 • ดูทั้งหมด
 • [07-06-2017]...ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
 • [19-05-2017]...ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก (อัตราว่างจำนวน 2 อัตรา)
 • [17-05-2017]...รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาตรี/โท
 • [10-04-2017]...ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • [15-03-2017]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
 • [21-02-2017]...ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา
 • [10-01-2017]...ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 3 อัตรา (ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล)
 • ดูทั้งหมด

  มติที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  Tel. 053-942201
  Fax. 053-942202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  มีความรู้ คู่คุณธรรมและช่วยเหลือสังคม

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  รายการกิจกรรม