งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. อบรมความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน หัวข้อ “พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการลงทุน”..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศนการประกวดบทความ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. Special Thanks to Bangkok Bang PCL...

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. สมาคมนักศึกษาเก่า มช. มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาฯ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 256..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [13-11-2018]...ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา New
 • [09-11-2018]...แบบแจ้งความจำนงศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ตรี - โท สองภาษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 New
 • [05-11-2018]...ประกาศการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • [17-09-2018]...รายชื่อนักศึกษา รหัส 61
 • [23-08-2018]...กำหนดการกระบวนวิชา 751409 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
 • [20-08-2018]...แบบฟอร์มการอนุมัติให้นักศึกษานำเสนอรายงานกระบวนวิชา 751409
 • [17-08-2018]...ประกาศเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษากระบวนวิชา 751409
 • [04-09-2017]...ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (ครึ่งเดือน)
 • [04-09-2017]...ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (เต็มเดือน)
 • [26-07-2017]...แบบรายงานการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
 • ดูทั้งหมด


 • [04-10-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Literacy for Education Equality หลักสูตร Google Earth and Google Map และหลักสูตร Youtube
 • [04-10-2018]...ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57
 • [02-10-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
 • [20-09-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2018 (THA2018) และร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า
 • [20-09-2018]...ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICOMOS 2019 พร้อมค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษ
 • [24-08-2018]...ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประกวดในโครงการ SEC Working Papers Forum 2018: Regulating by Market Forces
 • [24-08-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • [21-08-2018]...ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
 • [27-06-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการดับนานาชาติ The Environmental and Sustainability Management Accounting Network – Asia Pacific 2018 ครั้งที่ 10 (10th EMAN-AP)
 • [10-04-2018]...ขอเชิญชวนเข้ารับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ด้านประปกเกล้าศึกษา
 • ดูทั้งหมด


 • [09-11-2018]...เชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (กสทช.) New
 • [09-11-2018]...การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยบัญชี 2562 New
 • [06-11-2018]...ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (สำนักงาน ป.ป.ช.)
 • [01-11-2018]...เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562
 • [29-10-2018]...ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (สผ.)
 • [29-10-2018]...การขอรับการสนับสนุนงบประมาณทุนกลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562
 • [26-10-2018]...ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • [17-10-2018]...ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4-5”
 • [17-10-2018]...แจ้งขอระงับการพิจารณาทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • [06-06-2017]...การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ (100,000 บาท)
 • ดูทั้งหมด
 • [09-11-2018]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน New
 • [05-11-2018]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • [11-10-2018]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • [16-05-2018]...แบบฟอร์มใบสมัครภาษาไทย
 • [16-05-2018]...แบบฟอร์มใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • [01-05-2018]...ประกาศรับสมัครนักวิจัย/ผู้ช่วยักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี


  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  Tel. 053-942201
  Fax. 053-942202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  สร้างสรรค์ องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สู่การปฏิบัติ ด้วยปัญญา (WISE)
  W (Wide and Wise) : สร้างทักษะในการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างกว้างขวาง โดยเน้นการมีทักษะการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
  I (International and Innovative) : ส่งเสริมให้การศึกษามีความเป็นสากลและการสร้างบรรยากาศในการวิจัย เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการใหม่ ๆ
  S (Sustainability and Happiness) : มุ่งการสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม อีกทั้งให้ความสำคัญกับความสุขในการอยู่ร่วมกันของบุคคลากรในคณะเสมือนบ้าน
  E (Ethic and Excellence) : ใช้จริยธรรมนำทางการบริหารองค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

  พันธกิจ

  1. ด้านการศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับบัณฑิต เพื่อให้มีความรู้เป็นสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ด้านการวิจัย ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ทางการวิจัยขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างประโยชน์แก่เศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. ด้านบริการวิชาการ จัดการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ด้านบริหารองค์กร พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในทุกมิติโดยยึดหลักการแห่งความยั่งยืนและพอเพียง

  ค่านิยม

  มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน

  วัฒนธรรมองค์กร

  เป็นองค์กรที่เติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างฉลาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Grow Green, Grow Smart, Grow Together)

  อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้และสร้างสรรค์ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

  สมรรถนะหลัก

  1. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับวิทยาการที่ทันสมัยมีความเป็นสากล โดยการจัดการเรียนการสอนในทุกกระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรนานาชาติรองรับความเป็นสากลในทุกระดับการศึกษา
  2. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐมิติขั้นสูงและงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่อทำให้คณะเศรษฐศาสตร์สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบแก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
  3. การบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่หลากหลายจากการให้บริการวิชาการแก่ภาคชุมชน ภาคสังคม และภาคประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  รายการกิจกรรม