ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563