คณะผู้บริหาร
ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี 42201, 42233
ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดี 42204, 42221
ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองคณบดี 42205, 42222
ผศ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย รองคณบดี 42217
อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รองคณบดี 42222
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดี 42224
ผศ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล ผู้ช่วยคณบดี 42234
ผศ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว ผู้ช่วยคณบดี 42231
ผศ.ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี ผู้ช่วยคณบดี 42260
สรัสนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 42207
งานบริหารทั่วไป
วัลลภา วราทร หัวหน้างานบริหารทั่วไป 42208
ปวิตรา กบิลพัตร พนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล 42208
อนุสรา ก้อนทอง พนักงานปฏิบัติงาน ด้านธุรการและสารบรรณ 42207
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิติรัฐ สาลี หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 42262
วชิราภรณ์ คำไชยลึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 42262
สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 42262
หน่วยโสตทัศนศึกษา
ธนวัฒน์ กิติจิตต์ หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา 42265
มูฮำหมัด เจะอาแว พนักงานปฏิบัติงาน ด้านโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 42265
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ชุติมณฑน์ สุติวงษ์ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 42208
ปรีดา แปงปวน พนักงานช่าง 42264
ประสงค์ วงค์เมือง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 42208
นิกร อะปินะ พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 42208
สมบูรณ์ มะโนภี พนักงานบริการทั่วไป 42208
มงคล ถาเป็ง พนักงานบริการทั่วไป 42208
ณเรศ ณ เชียงใหม่ พนักงานบริการทั่วไป 42208
ยุทธชัย แสนสามกอง พนักงานบริการทั่วไป 42264
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
สุดอนงค์ ชมพล หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ 42209
หน่วยการเงินและบัญชี
สินีนาฎ ธรรมณี หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 42209
จิรานันท์ ตาดทอง นักการเงินและบัญชี 42209
กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ พนักงานปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี 42209
หน่วยพัสดุ
ศิญากาญจน์ คำพลอย พนักงานปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ 42211
วรรณภา ทองทวี พนักงานปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ 42211
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
พัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้างานนโนบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 42210
วรวรรณ ถิ่นนคร พนักงานปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผน 42210
อนงค์นาถ ธีรวโรดม พนักงานปฏิบัติงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 42210
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มัลลิกา กัญญธ์พาณิชย์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 42212
หน่วยวิชาการระดับปริญญาตรี
พิชญากร หน่อเรือน หัวหน้าหน่วยวิชาการระดับปริญญาตรี 42213
สุวิทย์ ปินตาเปี้ย พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิชาการระดับปริญญาตรี 42213
จงกลนี ศรีทิเรือน พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิชาการระดับปริญญาตรี 42213
หน่วยวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ยุพวดี อินต๊ะวงค์ หัวหน้าหน่วยวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา 42251
ถาวโรจน์ ทองคำ พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 42251
สิริพร สวนพุฒ พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 42252
รฎามาศ ยี่หวา พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิชาการระดับปริญญาตรี 42251
ธิดารัตน์ ชาวเขียววงศ์ พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 42251
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ดาเรศ เงาเดช หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 42249
ทรงพล บุญเรือนยา พนักงานปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 42249
ดาริกา ศรีวุฒิ พนักงานปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 42250
หน่วยสหกิจศึกษา
อานนท์ สุภาศรี พนักงานปฏิบัติงาน ด้านสหกิจศึกษา 42252
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ธนิกูล บุญศรีตัน หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 42235
กุลชรี กฤษฎาธิการกุล พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิเทศสัมพันธ์ 42235
วัลยา สุธาวา พนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริการวิชาการ 42235
พนิดา เรืองสุวรรณ พนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 42235
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
แพรวนภา ศรีวรรณตัน บรรณารักษ์ 42237
ดารา ชัยเพชร พนักงานห้องสมุด 42237
สถาบันวิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
กฤษฎา แก่นมณี นักวิจัย 42236
พีรพงษ์ ปราบริปู นักวิจัย 42236
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พิมลพรรณ บุญยะเสนา นักวิจัย 42239
สุขุม พันธุ์ณรงค์ นักวิจัย 42241
Administrative Team
Asst.Prof.Dr.Pairut Kanjanakaroon Dean 42201, 42233
Asst.Prof.Dr.Charuk Singhapreecha Associate Dean 42204, 42221
Asst.Prof.Dr.Rossarin Osathanunkul Associate Dean 42205, 42222
Asst.Prof.Dr.Jirakom Sirisrisakulchai Associate Dean 42217
Dr.Pairach Piboonrungroj Associate Dean 42222
Asst.Prof.Dr.Chaiwat Nimanussornkul Assistant Dean 42224
Asst.Prof.Dr.Kunchon Wattanakul Assistant Dean 42234
Asst.Prof.Suchart Promkuthkaew Assistant Dean 42231
Asst.Prof.Dr.Supanika Leurcharusmee Assistant Dean 42260
Saratsanun Tungpisansampun Faculty Secretary 42207
General Administration Section
Walapa Walatorn Head of General Administration Section 42208
Pawittra Kabinlapat Human Resource Officer 42208
Anusara Konthong General Administration Officer 42207
Information Technology Unit
Nitirat Salee Head of Information Technology Unit 42262
Wachiraporn Kamchailuek Computer Technical Officer 42262
Supat Sriyanaluk Computer Technical Officer 42262
Audio-Visual Unit
Thanawat Kitichitta Head of Audio-Visual Unit 42265
Muhammad Che-Awae Audio-Visual and PR Officer 42265
Facilities and Physical Unit
Chutimon Sutiwong Head of Facilities and Physical Unit 42208
Preeda Pangpoun Technician 42264
Phasong Wongmeang Skill Technical Officer (Vehicle) 42208
Nikorn Ar-Pina Skill Technical Officer (Vehicle) 42208
Sombun Manophi General Service Officer 42208
Mongkon Thapeng General Service Officer 42208
Narath Nachiangmai General Service Officer 42208
Yutthachai Sansamkong General Service Officer 42264
Accounting, Finance, and Supplies Management Section
Sudanong Chompol Head of Accounting, Finance, and Supplies Management Section 42209
Finance and Accounting Unit
Sineenat Thammanee Head of Finance and Accounting Unit 42209
Jiranan Tadthong Finance and Accounting Officer 42209
Kunnikar Punyalert Finance and Accounting Officer 42209
Supplies Unit
Siyakan Khumploy Supply Officer 42211
Wannapa Thongtawee Supply Officer 42211
Policy, Planning, and Educational Quality Assurance Section
Patcharin Srisawat Head of Policy, Planning, and Educational Quality Assurance Section 42210
Worawan Thinnakorn Plan and Policy Officer 42210
Anongnad Teeravarodom Quality Assurance Officer 42210
Academic Affairs and Student Development Section
Manlika Kanyapanich Head of Academic Affairs and Student Development Section 42212
Undergraduate Affairs Unit
Phitchayakorn Norruean Head of Undergraduate Affairs Unit 42213
Suwit Pintapia Undergraduate Affairs Officer 42213
Jongkolnee Sritiruan Undergraduate Affairs Officer 42213
Graduate Affairs Unit
Yupawadee Intawong Head of Graduate Affairs Unit 42251
Thawarot Thongkham Graduate Affairs Officer 42251
Siriporn Suanpoot Graduate Affairs Officer 42252
Radamas Yeewa Undergraduate Affairs Officer 42251
Tidarat Chaokhieowong Graduate Affairs Officer 42251
Student Development Unit
Daret Ngaodet Head of Student Development Unit 42249
Songphon Bunrueanya Student Development Officer 42249
Darika Sriwut Student Development Officer 42250
Internship Unit
Arnon Supasri Cooperative Education Coordinator 42252
Research Administration, Academic Service, and International Relations Section
Thanikul Boonsriton Head of Research Administration, Academic Service, and International Relations Section 42235
Kulcharee Kritsadathikarnkul International Relations Officer 42235
Vanlaya Sutava Academic Services Officer 42235
Panida Reungsuwan Research Administration and Academic Services Officer 42235
Faculty's Library
Praewnapa Sriwantan Librarian 42237
Dara Chaipet Librarian 42237
Sufficiency Economy Research and Promotion Centre
Kritsada Keanmanee Researcher 42236
Pirapong Prabripu Researcher 42236
Research and Development of the Community's Economy Center
Pimonpun Boonyasana Researcher 42239
Sukhoom Phunnarong Researcher 42241