คณาจารย์
รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร ข้าราชการ 42228
รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร ข้าราชการ 42232
รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ ข้าราชการ 42220
ผศ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล ข้าราชการ 42234
ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส ข้าราชการ 42229
อ.ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร ข้าราชการ 42229
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42227
รศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42248
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42233
รศ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42226
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42223
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ดวงเนตร พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42263
ผศ.ดร.กฤษดา แพทย์หลวง พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ -
ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42224
ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42221
ผศ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42217
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42224
ผศ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42225
ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42223
ผศ.ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42261
ผศ.ดร.นัทธมน ธีระกุล พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42219
ผศ.ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42231
ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42233
ผศ.ดร.ภารวี มณีจักร พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42221
ผศ.ดร.มยุลา ไชยคำบัง พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42218
ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42222
ผศ.ดร.วรพล ยะมะกะ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42220
ผศ.ดร.วรัทยา ชินกรรม พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42217
ผศ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42231
ผศ.ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42260
ผศ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42228
ผศ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42248
อ.ดร.จีราภา อินธิแสง โธฌีม พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42218
อ.ดร.ชลระดา หนันติ๊ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42219
อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42260
อ.ดร.ทัชชา สุตตสันต์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42255
อ.ดร.ณพล หงสกุลวสุ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42259
อ.ดร.พัชชา ชัยกิจมงคล พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42232
อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42222
อ.ดร.ภาคภูมิ แสงกนกกุล พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42255
อ.ดร.เสาวลักษณ์ ด้วงอิน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42263
อ.เบญจพล พรหมมาวิน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ 42259
ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว - สายวิชาการ 42227
ผศ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว - สายวิชาการ 42225
Lecturers
Assoc.Prof.Dr.Kanchana Chokethaworn Government Lecturer 42228
Assoc.Prof.Dr.Nisit Panthamit Government Lecturer 42232
Assoc.Prof.Dr.Piyaluk Buddhawongsa Government Lecturer 42220
Asst.Prof.Dr.Kunchon Wattanakul Government Lecturer 42234
Asst.Prof.Dr.Woraluck Himakalasa Government Lecturer 42229
Dr.Kansinee Guntawongwan Government Lecturer 42229
Assoc.Prof.Komsan Suriya Permanent Lecturer 42227
Assoc.Prof.Dr.Chukiat Chaiboonsri Permanent Lecturer 42248
Assoc.Prof.Thanes Sriwichailamphan Permanent Lecturer 42233
Assoc.Prof.Dr.Pathairat Pastpipatkul Permanent Lecturer 42226
Assoc.Prof.Roengchai Tansuchat Permanent Lecturer 42223
Asst.Prof.Dr.Kannika Duangnate Permanent Lecturer 42263
Asst.Prof.Dr.Kritsada Patluang Permanent Lecturer -
Asst.Prof.Dr.Kunsuda Nimanussornkul Permanent Lecturer 42224
Asst.Prof.Dr.Charuk Singhapreecha Permanent Lecturer 42221
Asst.Prof.Dr.Jirakom Sirisrisakulchai Permanent Lecturer 42217
Asst.Prof.Dr.Chaiwat Nimanussornkul Permanent Lecturer 42224
Asst.Prof.Dr.Chatchai Khiewngamdee Permanent Lecturer 42225
Asst.Prof.Dr.Chaowana Phetcharat Permanent Lecturer 42223
Asst.Prof.Dr.Napat Harnpornchai Permanent Lecturer 42261
Asst.Prof.Dr.Nuttamon Teerakul Permanent Lecturer 42219
Asst.Prof.Dr.Pithoon Thanabordeekij Permanent Lecturer 42231
Asst.Prof.Dr.Pairat Kanjanakaroon Permanent Lecturer 42233
Asst.Prof.Dr.Paravee Maneejuk Permanent Lecturer 42221
Asst.Prof.Dr.Mayula Chaikumbun Permanent Lecturer 42218
Asst.Prof.Dr.Rossarin Osathanunkul Permanent Lecturer 42222
Asst.Prof.Dr.Woraphon Yamaka Permanent Lecturer 42220
Asst.Prof.Dr.Warattaya Chinnakum Permanent Lecturer 42217
Asst.Prof.Suchat Promkutkeo Permanent Lecturer 42231
Asst.Prof.Dr.Supanika Leurcharusmee Permanent Lecturer 42260
Asst.Prof.Dr.Anaspree Chaiwan Permanent Lecturer 42228
Asst.Prof.Dr.Anuphak Saosaovaphak Permanent Lecturer 42248
Dr.Jirapa Inthisang Trochim Permanent Lecturer 42218
Dr.Chonrada Nunti Permanent Lecturer 42219
Dr.Nachatchapong Kaewsompong Permanent Lecturer 42260
Dr.Tatcha Sudtasan Permanent Lecturer 42255
Dr.Napon Hongsakulvasu Permanent Lecturer 42259
Dr.Patcha Chaikitmongkol Permanent Lecturer 42232
Dr.Pairach Piboonrungroj Permanent Lecturer 42222
Dr.Pakpoom Saengkanokkul Permanent Lecturer 42255
Dr.Saowaluk Duangin Permanent Lecturer 42263
Benjapon Prommawin Permanent Lecturer 42259
Prof.Dr.Songsak Sriboonchitta Temporary Lecturer 42227
Asst.Prof.Dr.Manoj Potapohn Temporary Lecturer 42225