สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์
Staff Image
สรัสนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์
เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
Staff Image
วัลลภา วราทร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Staff Image
ปวิตรา กบิลพัตร
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านบริหารงานบุคคล
Staff Image
อนุสรา ก้อนทอง
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านธุรการและสารบรรณ
Staff Image
นิติรัฐ สาลี
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Staff Image
วชิราภรณ์ คำไชยลึก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Staff Image
สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Staff Image
ธนวัฒน์ กิติจิตต์
หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา
Staff Image
มูฮำหมัด เจะอาแว
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านโสตทัศนศึกษา
และประชาสัมพันธ์
Staff Image
ชุติมณฑน์ สุติวงษ์
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
Staff Image
ปรีดา แปงปวน
พนักงานช่าง
Staff Image
ประสงค์ วงค์เมือง
พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
Staff Image
นิกร อะปินะ
พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
Staff Image
สมบูรณ์ มะโนภี
พนักงานบริการทั่วไป
Staff Image
มงคล ถาเป็ง
พนักงานบริการทั่วไป
Staff Image
ณเรศ ณ เชียงใหม่
พนักงานบริการทั่วไป
Staff Image
ยุทธชัย แสนสามกอง
พนักงานบริการทั่วไป
Staff Image
สุดอนงค์ ชมพล
หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ
Staff Image
สินีนาฎ ธรรมณี
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
Staff Image
จิรานันท์ ตาดทอง
นักการเงินและบัญชี
Staff Image
กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี
Staff Image
ศิญากาญจน์ คำพลอย
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ
Staff Image
วรรณภา ทองทวี
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ
Staff Image
พัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้างานนโนบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา
Staff Image
วรวรรณ ถิ่นนคร
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านนโยบายและแผน
Staff Image
อนงค์นาถ ธีรวโรดม
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
Staff Image
มัลลิกา กัญญธ์พาณิชย์
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Staff Image
พิชญากร หน่อเรือน
หัวหน้าหน่วยวิชาการ
ระดับปริญญาตรี
Staff Image
สุวิทย์ ปินตาเปี้ย
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการระดับปริญญาตรี
Staff Image
จงกลนี ศรีทิเรือน
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการระดับปริญญาตรี
Staff Image
ยุพวดี อินต๊ะวงค์
หัวหน้าหน่วยวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
Staff Image
ถาวโรจน์ ทองคำ
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
Staff Image
สิริพร สวนพุฒ
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
Staff Image
รฎามาศ ยี่หวา
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการระดับปริญญาตรี
Staff Image
ธิดารัตน์ ชาวเขียววงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
Staff Image
ดาเรศ เงาเดช
หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
Staff Image
ทรงพล บุญเรือนยา
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
Staff Image
ดาริกา ศรีวุฒิ
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
Staff Image
อานนท์ สุภาศรี
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านสหกิจศึกษา
Staff Image
ธนิกูล บุญศรีตัน
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
Staff Image
กุลชรี กฤษฎาธิการกุล
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์
Staff Image
วัลยา สุธาวา
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านบริการวิชาการ
Staff Image
พนิดา เรืองสุวรรณ
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
Staff Image
แพรวนภา ศรีวรรณตัน
บรรณารักษ์
Staff Image
ดารา ชัยเพชร
พนักงานห้องสมุด
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
Staff Image
พิมลพรรณ บุญยะเสนา
นักวิจัย
Staff Image
สุขุม พันธุ์ณรงค์
นักวิจัย
Staff Image
กฤษฎา แก่นมณี
นักวิจัย
Staff Image
พีรพงษ์ ปราบริปู
นักวิจัย
Office of Administration
Staff Image
Saratsanun Tungpisansampun
Faculty Secretary
Staff Image
Walapa Walatorn
Head of General Administration Section
Staff Image
Pawittra Kabinlapat
Human Resource Officer
Staff Image
Anusara Konthong
General Administration Officer
Staff Image
Nitirat Salee
Head of Information
Technology Unit
Staff Image
Wachiraporn Kamchailuek
Computer Technical Officer
Staff Image
Supat Sriyanaluk
Computer Technical Officer
Staff Image
Thanawat Kitichitta
Head of Audio-Visual Unit
Staff Image
Muhammad Che-Awae
Audio-Visual and Public Relations Officer
Staff Image
Chutimon Sutiwong
Head of Facilities and
Physical Unit
Staff Image
Preeda Pangpoun
Technician
Staff Image
Phasong Wongmeang
Skill Technical Officer
(Vehicle)
Staff Image
Nikorn Ar-Pina
Skill Technical Officer
(Vehicle)
Staff Image
Somboon Manopee
General Service Officer
Staff Image
Mongkol Thapeng
General Service Officer
Staff Image
Narath Nachiangmai
General Service Officer
Staff Image
Yutthachai Sansamkong
General Service Officer
Staff Image
Sudanong Chompol
Head of Accounting,
Finance, and Supplies Management Section
Staff Image
Sineenat Thammanee
Head of Finance and
Accounting Unit
Staff Image
Jiranan Tadthong
Finance and Accounting Officer
Staff Image
Kunnikar Punyalert
Finance and Accounting Officer
Staff Image
Siyakan Khumploy
Supply Officer
Staff Image
Wannapa Thongtawee
Supply Officer
Staff Image
Patcharin Srisawat
Head of Policy, Planning, and Educational Quality Assurance Section
Staff Image
Worawan Thinnakorn
Plan and Policy Officer
Staff Image
Anongnad Teeravarodom
Educational Quality Assurance Officer
Staff Image
Manlika Kanyapanich
Head of Academic Affairs and Student Development Section
Staff Image
Phitchayakorn Norruean
Head of Undergraduate Affairs Unit
Staff Image
Suwit Pintapia
Undergraduate Affairs Officer
Staff Image
Jongkolnee Sritiruan
Undergraduate Affairs Officer
Staff Image
Yupawadee Intawong
Head of Graduate Affairs Unit
Staff Image
Thawarot Thongkham
Graduate Affairs Officer
Staff Image
Siriporn Suanpoot
Graduate Affairs Officer
Staff Image
Radamas Yeewa
Undergraduate Affairs Officer
Staff Image
Tidarat Chaokhieowong
Graduate Affairs Officer
Staff Image
Daret Ngaodet
Head of Student Development Unit
Staff Image
Songphon Bunrueanya
Student Development Officer
Staff Image
Darika Sriwut
Student Development Officer
Staff Image
Arnon Supasri
Cooperative Education Coordinator
Staff Image
Thanikul Boonsriton
Head of Research Administration, Academic Service ,and International Relations Section
Staff Image
Kulcharee Kritsadathikarnkul
International Relations Officer
Staff Image
Vanlaya Sutava
Academic Services Officer
Staff Image
Panida Reungsuwan
Research Administration and Academic Services Officer
Staff Image
Praewnapa Sriwantan
Librarian
Staff Image
Dara Chaipet
Librarian
School of Economics
Staff Image
Pimonpun Boonyasana
Researcher
Staff Image
Sukhoom Phunnarong
Researcher
Staff Image
Kritsada Keanmanee
Researcher
Staff Image
Pirapong Prabripu
Researcher