พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว - สายวิชาการ
Staff Image
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
Ph.D. (Agricultural Economics),
University of Illinois at Urbana–Champaign, USA

Google Scholar
Staff Image
ผศ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์
Ph.D. (Agricultural and Resource Economics),
University of Hawaii at Manoa, USA
Temporary Lecturers
Staff Image
Prof.Dr.Songsak Sriboonchitta
Ph.D. (Agricultural Economics),
University of Illinois at Urbana–Champaign, USA

Google Scholar
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Manoj Potapohn
Ph.D. (Agricultural and Resource Economics),
University of Hawaii at Manoa, USA