พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ - สายวิชาการ
Staff Image
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
Ph.D. (Economics),
Georg-August-University of Gottingen, Germany
Staff Image
รศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี
Ph.D. (Economics),
Bangglore University, India
Staff Image
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
Ph.D. (Social Sciences),
Wageningen University, Netherlands
Staff Image
รศ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ดวงเนตร
Ph.D. (Agricultural Economics),
Texas A & M University, USA
Staff Image
ผศ.ดร.กฤษดา แพทย์หลวง
Ph.D. (Economics),
University of Manchester, United Kingdom
Staff Image
ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา
Ph.D. (Economics),
Kobe University, Japan
Staff Image
ผศ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
ผศ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์
Ph.D. (Agricultural Economics),
Oklahoma State University, USA
Staff Image
ผศ.ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย
Ph.D. (Engineering Sciences),
University of Innsbruck, Austria
Staff Image
ผศ.ดร.นัทธมน ธีระกุล
Ph.D. (Economics),
University of New England, Australia
Staff Image
ผศ.ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ
Ph.D. (Economics),
University of Wisconsin-Milwaukee, USA
Staff Image
ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
Ph.D. (Economics),
Northern Illinois University, USA
Staff Image
ผศ.ดร.ภารวี มณีจักร
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
ผศ.ดร.มยุลา ไชยคำบัง
Ph.D. (Ecological Economics),
Deakin University, Australia
Staff Image
ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล
Ph.D. (Development Policy and Management),
University of Manchester, United Kingdom
Staff Image
ผศ.ดร.วรพล ยะมะกะ
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
ผศ.ดร.วรัทยา ชินกรรม
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
ผศ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว
M. (Economics),
Eastern Michigan University, USA
Staff Image
ผศ.ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
ผศ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
ผศ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
Ph.D. (Supply Chain Management),
Victoria University, Australia
Staff Image
อ.ดร.จีราภา อินธิแสง โธฌีม
Ph.D. (Economics),
University of Colorado Boulder, USA
Staff Image
อ.ดร.ชลระดา หนันติ๊
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
อ.ดร.ทัชชา สุตตสันต์
Ph.D. (International Studies Info-Communication Economics, Business and Policy Analysis),
Waseda University, Japan
Staff Image
อ.ดร.ณพล หงสกุลวสุ
Ph.D. (Economics),
Texas A & M University, USA
Staff Image
อ.ดร.พัชชา ชัยกิจมงคล
Ph.D. (Agricultural and Applied Economics),
University of Wisconsin–Madison, USA
Staff Image
อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
Ph.D. (Business Studies),
Cardiff University, United Kingdom
Staff Image
อ.ดร.ภาคภูมิ แสงกนกกุล
Ph.D. (Economy and Societies),
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
Staff Image
อ.ดร.เสาวลักษณ์ ด้วงอิน
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
อ.เบญจพล พรหมมาวิน
M. (Economics),
London School of Economics and Political Science, United Kingdom
Permanent Lecturers
Staff Image
Assoc.Prof.Komsan Suriya
Ph.D. (Economics),
Georg-August-University of Gottingen, Germany
Staff Image
Assoc.Prof.Dr.Chukiat Chaiboonsri
Ph.D. (Economics),
Bangglore University, India
Staff Image
Assoc.Prof.Thanes Sriwichailamphan
Ph.D. (Social Sciences),
Wageningen University, Netherlands
Staff Image
Assoc.Prof.Dr.Pathairat Pastpipatkul
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Assoc.Prof.Roengchai Tansuchat
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Kannika Duangnate
Ph.D. (Agricultural Economics),
Texas A & M University, USA
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Kritsada Patluang
Ph.D. (Economics),
University of Manchester, United Kingdom
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Kunsuda Nimanussornkul
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Charuk Singhapreecha
Ph.D. (Economics),
Kobe University, Japan
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Jirakom Sirisrisakulchai
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Chaiwat Nimanussornkul
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Chatchai Khiewngamdee
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Chaowana Phetcharat
Ph.D. (Agricultural Economics),
Oklahoma State University, USA
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Napat Harnpornchai
Ph.D. (Engineering Sciences),
University of Innsbruck, Austria
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Nuttamon Teerakul
Ph.D. (Economics),
University of New England, Australia
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Pithoon Thanabordeekij
Ph.D. (Economics),
University of Wisconsin-Milwaukee, USA
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Pairat Kanjanakaroon
Ph.D. (Economics),
Northern Illinois University, USA
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Paravee Maneejuk
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Mayula Chaikumbung
Ph.D. (Ecological Economics),
Deakin University, Australia
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Rossarin Osathanunkul
Ph.D. (Development Policy and Management),
University of Manchester, United Kingdom
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Woraphon Yamaka
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Warattaya Chinnakum
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Asst.Prof.Suchat Promkutkeo
M. (Economics),
Eastern Michigan University, USA
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Supanika Leurcharusmee
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Anaspree Chaiwan
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Anuphak Saosaovaphak
Ph.D. (Supply Chain Management),
Victoria University, Australia
Staff Image
Dr.Jirapa Inthisang Trochim
Ph.D. (Economics),
University of Colorado Boulder, USA
Staff Image
Dr.Chonrada Nunti
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Dr.Nachatchapong Kaewsompong
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Dr.Tatcha Sudtasan
Ph.D. (International Studies Info-Communication Economics, Business and Policy Analysis),
Waseda University, Japan
Staff Image
Dr.Napon Hongsakulvasu
Ph.D. (Economics),
Texas A & M University, USA
Staff Image
Dr.Patcha Chaikitmongkol
Ph.D. (Agricultural and Applied Economics),
University of Wisconsin–Madison, USA
Staff Image
Dr.Pairach Piboonrungroj
Ph.D. (Business Studies),
Cardiff University, United Kingdom
Staff Image
Dr.Pakpoom Saengkanokkul
Ph.D. (Economy and Societies),
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
Staff Image
Dr.Saowaluk Duangin
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Benjapon Prommawin
M. (Economics),
London School of Economics and Political Science, United Kingdom