ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
Staff Image
รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร
Ph.D. (Economics),
University of Wisconsin at Milwaukee, USA
Staff Image
รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
Ph.D. (Economics),
Taxas A & M University, USA
Staff Image
ผศ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล
Ph.D. (Economics),
University of Santa Tamas, Philippines
Staff Image
ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส
Ph.D. (Medical and Health Social Sciences),
Mahidol University, Thailand
Staff Image
อ.ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
Ph.D. (Tourism and the Environment Economics),
Universitat de les ILLes Balears, Spain
Government Lecturers
Staff Image
Assoc.Prof.Dr.Kanchana Chokethaworn
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Staff Image
Assoc.Prof.Dr.Nisit Panthamit
Ph.D. (Economics),
University of Wisconsin at Milwaukee, USA
Staff Image
Assoc.Prof.Dr.Piyaluk Buddhawongsa
Ph.D. (Economics),
Taxas A & M University, USA
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Kunchon Wattanakul
Ph.D. (Economics),
University of Santa Tamas, Philippines
Staff Image
Asst.Prof.Dr.Woraluck Himakalasa
Ph.D. (Medical and Health Social Sciences),
Mahidol University, Thailand
Staff Image
Dr.Kansinee Guntawongwan
Ph.D. (Tourism and the Environment Economics),
Universitat de les ILLes Balears, Spain