คณะผู้บริหาร
Dean Image
ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
Assoc Dean Image
ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา
Assoc Dean Image
ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล
Assoc Dean Image
ผศ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย
Assoc Dean Image
อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
Asst Dean Image
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
Asst Dean Image
ผศ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล
Asst Dean Image
ผศ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว
Asst Dean Image
ผศ.ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี
Dean Image
สรัสนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์
Administrative Team
Dean Image
Asst.Prof.Dr.Pairat Kanjanakaroon
Assoc Dean Image
Asst.Prof.Dr.Charuk Singhapreecha
Assoc Dean Image
Asst.Prof.Dr.Rossarin Osathanunkul
Assoc Dean Image
Asst.Prof.Dr.Jirakom Sirisrisakulchai
Assoc Dean Image
Dr.Pairach Piboonrungroj
Asst Dean Image
Asst.Prof.Dr.Chaiwat Nimanussornkul
Asst Dean Image
Asst.Prof.Dr.Kunchon Wattanakul
Asst Dean Image
Asst.Prof.Suchat Promkutkeo
Asst Dean Image
Asst.Prof.Dr.Supanika Leurcharusmee
Dean Image
Saratsanun Tungpisansampun