คณะผู้บริหาร
Admin Image ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
Admin Image ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา
รองคณบดี
Admin Image ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล
รองคณบดี
Admin Image ผศ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย
รองคณบดี
Admin Image อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
รองคณบดี
Admin Image ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
ผู้ช่วยคณบดี
Admin Image ผศ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล
ผู้ช่วยคณบดี
Admin Image ผศ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี
Admin Image ผศ.ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี
ผู้ช่วยคณบดี
Admin Image สรัสนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์
เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
Administrative Team
Admin Image ASST.PROF.DR.PAIRAT KANJANAKAROON
DEAN
Admin Image ASST.PROF.DR.CHARUK SINGHAPREECHA
ASSOCIATE DEAN
Admin Image ASST.PROF.DR.ROSSARIN OSATHANUNKUL
ASSOCIATE DEAN
Admin Image ASST.PROF.DR.JIRAKOM SIRISRISAKULCHAI
ASSOCIATE DEAN
Admin Image DR.PAIRACH PIBOONRUNGROJ
ASSOCIATE DEAN
Admin Image ASST.PROF.DR.CHAIWAT NIMANUSSORNKUL
ASSISTANT DEAN
Admin Image ASST.PROF.DR.KUNCHON WATTANAKUL
ASSISTANT DEAN
Admin Image ASST.PROF.SUCHAT PROMKUTKEO
ASSISTANT DEAN

Admin Image ASST.PROF.DR.SUPANIKA LEURCHARUSMEE
ASSISTANT DEAN
Admin Image SARATSANUN TUNGPISANSAMPUN
FACULTY SECRETARY