รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561
รายชื่อ ประเภท มีสิทธิเสนอขอตำแหน่ง วันที่มีสิทธิ์เสนอขอ หมายเหตุ
ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ 22 กันยายน 2552 ยกเว้น กรณีดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ
ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ 16 มิถุนายน 2561 ยกเว้น กรณีดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ
ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ยกเว้น กรณีดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ยกเว้น กรณีดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ
ผศ.สุชาติ พรหมขัตแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ยกเว้น กรณีดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ
จะมีสิทธิขอ รศ. ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562
ผศ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ยกเว้น กรณีดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ
จะมีสิทธิขอ รศ. ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ 24 มกราคม 2559
ผศ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ 15 มกราคม 2561
ผศ.ดร.ณภัสถ์ หาญพรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ผศ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย จะมีสิทธิขอ รศ. ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ผศ.ดร.วรัทยา ชินกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย จะมีสิทธิขอ รศ. ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ผศ.ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี พนักงานมหาวิทยาลัย
อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29 ธันวาคม 2559
อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 พฤษภาคม 2558 ยกเว้น กรณีดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ
อ.ดร.ณพล หงสกุลวสุ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 กันยายน 2560
อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย
อ.ดร.กรรณิการ์ ดวงเนตร พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย
อ.ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย
อ.ดร.ภารวี มณีจักร พนักงานมหาวิทยาลัย จะมีสิทธิขอ ผศ. ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563
อ.ดร.วรพล ยะมะกะ พนักงานมหาวิทยาลัย จะมีสิทธิขอ ผศ. ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
อ.ดร.ทัชชา สุตตสันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย จะมีสิทธิขอ ผศ. ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563
อ.เบญจพล พรหมมาวิน พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อ
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ 23 มกราคม 2549
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ พนักงานมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ 2 ธันวาคม 2557
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ 2 กรกฎาคม 2558