• แนวทางการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุน
    ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และการเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร

การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนภูมิการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น แบบหัวข้อคำชี้แจงประการขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ.........(กรอบตำแหน่ง) แบบคำขอการกำหนดตำแหน่ง เป็นระดับชำนาญการ แบบคำขอการกำหนดตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
การกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนภูมิการดำเนินการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น แบบหัวข้อคำชี้แจงประกอบการขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ..... (กรอบตำแหน่ง) แบบคำขอการกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ แบบคำขอการกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชียวชาญพิเศษ แบบคำขอเพื่อขอรับการแต่งตั้งในกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ
การเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน และตำแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ ๒๕๕๔ คำนิยามรายการประเมินสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง แบบประเมินการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน ของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริการ-ติดต่อ

ECON

Faculty of Economics

Copyright © 2018 Faculty of Economics, Chiang Mai University, All rights reserved.

Faculty of Economics, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942208

Fax. 053-942202