หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2559

ตามหนังสือที่ ศธ6392(4)/ว.1022 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559
บริการ-ติดต่อ

ECON

งานบริหารทั่วไป

Faculty of Economics

Copyright © 2018 Faculty of Economics, Chiang Mai University, All rights reserved.

General Administration
Faculty of Economics, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942208

Fax. 053-942202