หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2559

ตามหนังสือที่ ศธ6392(4)/ว.1022 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559
บริการ-ติดต่อ

ECON

Faculty of Economics

Copyright © 2018 Faculty of Economics, Chiang Mai University, All rights reserved.

Faculty of Economics, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942208

Fax. 053-942202