กำหนดการถ่ายทอดสดผ่าน
Facebook Live

  • ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
01

แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์

TH EN
02

แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

หลักสูตรปกติ และ 2 ปริญญา International
03

CMU Popular Place

TH EN

04

ทุนการศึกษาและกยศ.

Link
05

บริการและสวัสดิการมช.

Link
06

Service for Inter Student

Link

07

อาคารและสถานที่

TH EN