พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว - สายวิชาการ
Staff Image
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
Ph.D. (Agricultural Economics),
University of Illinois at Urbana–Champaign, USA

Google Scholar
Staff Image
อ.ดร.เสาวลักษณ์ ด้วงอิน
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand
Temporary Lecturers
Staff Image
Prof.Dr.Songsak Sriboonchitta
Ph.D. (Agricultural Economics),
University of Illinois at Urbana–Champaign, USA

Google Scholar
Staff Image
Dr.Saowaluk Duangin
Ph.D. (Economics),
Chiang Mai University, Thailand